Na první pohled se od sebe komíny čnící nad střechami starších domů i novostaveb příliš neliší. Nově postavená komínová tělesa mají ovšem složitější konstrukci, která odpovídá dnešním nárokům na bezpečný odvod spalin mimo dům, ale také na to, aby nesnižoval výkon a účinnost topidla a nezvyšoval spotřebu paliva.

Moderní komín nabízí víc

Vodítkem při výběru komína by neměl být pouze jeho vzhled, ale především kvalita materiálu, výkon, záruka, servis, pojištění daného produktu a také certifikace. V certifikátu by mělo být uvedeno, že komínový systém splňuje požadavky příslušného evropského standardu.

Jednovrstvé a vícevrstvé systémy

I dnes se staví tzv. jednovrstvé komíny vyzdívané například z kamene nebo z cihel. Jsou vhodné pro spalování tuhých paliv, jako je dřevo, uhlí a koks, jejichž spaliny mají vysokou teplotu (od 200 °C výše).

Problém ovšem nastává se spalinami z plynových kamen nebo plynových či olejových kotlů. Jejich spaliny mají podstatně nižší teplotu (pod 160 °C) a jsou tedy vlhčí. V chladnější části komínu – na půdě a nad střechou – se pak páry na jeho stěnách srážejí a vsakují se do zdiva. Protože obsahují kyseliny a další agresivní látky, nenarušují zdivo jen vlhkostí, ale i chemicky. Malta a cihly se následně rozpadají a hrozí velmi nebezpečné zasypání komínového průduchu drolícím se zdivem. Spaliny pak kvůli tomu vnikají do interiéru a mohou poškodit zdraví obyvatel domu. Porušená komínová konstrukce ale může způsobit i zřícení domu a způsobit tak vážnou škodu na majetku, zdraví či životě osob.

Pokud chcete vytápět dům s jednovrstvým komínem plynem či olejovým topidlem, je potřeba upravit komín vložkami, které zabrání styku spalin se zděným komínovým pláštěm a ochrání tak konstrukci komínu.

Tři v jednom

Nejen při stavbě nového komínového tělesa, ale i při přestavbě starého se v současnosti uplatňují ucelené systémy - třívrstvé komíny.

Vnitřní vrstvu tvoří vložka (keramická nebo z nekorodující oceli). Střední vrstvu představuje tepelná izolace z minerální vlny či skelné vaty, která zabraňuje přílišnému ochlazování spalin. Třetí, nosná vrstva celého tělesa pak sestává z komínových tvarovek vyrobených nejčastěji z lehčeného betonu či z pálené hlíny.

Tvarovky se vyrábějí s různým počtem a tvarem otvorů, aby se dal postavit komín s potřebným počtem a typem průduchů. V rozích mívají svislé větrací otvory pro odvod případné vlhkosti z izolace – mokrá by totiž neplnila svou funkci. Větrací otvory ústí do tzv. komínové hlavy nad střechu.

I nový komín potřebuje revizi

Máte nový komín a těšíte se, jak si zatopíte v nově připojeném spotřebiči?

Pro toho, kdo doma topí tuhými palivy, platí od začátku roku 2011, že může čištění spalinové cesty provádět svépomocí a kominík ji jednou ročně kontroluje, případně vyčistí, což doloží písemnou zprávou.

Nejdříve si nechte provést revizi spalinové cesty. Tu může provádět kominík, technik nebo firma s platným živnostenským listem.

Opravu si naplánujte včas

Vyplatí se mí dost času na odstranění případných závad. Kontrolu komínu, do něhož jsou napojeny plynové spotřebiče, může provést jen profesionální firma. Topíte-li tuhými palivy, prohlédněte komín podle následujícího postupu. V případě jakékoliv pochybnosti se obraťte na odborníka. Nepodceňte údržbu komínu.

Jak prohlédnout komín

  • Projděte se kolem komínu ve všech patrech a prohlédněte i nadstřešní část. Pokud jsou na plášti nebo omítkách praskliny či mokré skvrny, je to první známka toho, že něco není v pořádku.
  • Základem dobrého tahu komína je čistá tzv. spalinová cesta. Při její kontrole vám pomůže baterka a zrcátko. Baterkou si posviťte do komína svrchu a zrcátkem přes vybírací dvířka zkontrolujte průchodnost komína.
  • Nezapomeňte vybíracím otvorem (dvířky) odstranit všechny spadané nečistoty.
  • Zkontrolujte těsnost připojení kouřovodu ke spotřebiči a ke komínu.
  • Pokud při některém z těchto kroků objevíte zásadní problém, obraťte se na odborníky, kteří problém vyřeší.