Nebezpečná střešní krytina
Zdroj: Radovan1 / Shutterstock.com

Bezpečná likvidace eternitové střechy je kvůli azbestu náročná. Nač dát pozor?

Máte i vy na zahradním domku, kůlně nebo dokonce na domě eternitovou střechu? Pak neotálejte s její výměnou, pravidla pro likvidaci nebezpečného materiálu s obsahem azbestu se stále zpřísňují.

Střešní krytina zvaná eternit je tvořena z převážné většiny cementem a dále vláknitým pojivem, nejčastěji azbestem. A právě tato silně karcinogenní látka odsoudila eternit k neúspěchu. Přesto, že eternit je materiál odolný (latinské aeternum = věčnost), jeho použití je již zákonem zakázáno. Na některých objektech se přitom tato krytina dosud vyskytuje jako pozůstatek dob minulých. Pokud je to případ i vaší střechy, je namístě začít přemýšlet o tom, jak se eternitu co nejrychleji zbavit. Při rekonstrukci takové střechy musíte ale dodržet přísné normou stanovené postupy.

Azbest ohrožuje zdraví

Hlavní problém eternitu je karcinogenní azbest, který se v tomto stavebním materiálu vyskytuje. Ten je škodlivý nejen pro lidi a zvířata, ale i pro životní prostředí. Likvidace takové střechy je tedy na místě, kromě toho většina eternitových střech už dávno překročila svoji životnost. Samotné odstranění musí být provedeno obezřetně, neodborná manipulace s krytinou může být nebezpečná. Problém nastává hlavně v případě, když mechanicky porušíte eternitovou krytinu (například nešetrnou demolicí, lámáním, řezáním krytiny) a do ovzduší se začne uvolňovat prach plný karcinogenního azbestu. Proto se při rekonstrukci střechy s eternitovou krytinou musí postupovat dle bezpečnostních doporučení a nutné jsou ochranné pomůcky. Když cokoliv zanedbáte, riskujete nejen svoje zdraví, ale ohrožujete i své okolí. Rekonstrukce eternitové střechy tak není nic jednoduchého.

Při mechanickém poškození se uvolňuje prach s obsahem azbestu Při mechanickém poškození se uvolňuje prach s obsahem azbestu Zdroj: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Práce svépomocí? Jde to, ale...

Eternitovou střechu můžete odstranit svépomocí, ale jelikož se jedná o udržovací práce a úpravy, kdy může docházet k negativnímu ovlivnění zdraví osob, musíte v první řadě ohlásit zamýšlené práce na stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu (např. nutnost vydat povolení k odstranění stavby nebo naopak). Dále je potřeba ohlásit manipulaci s materiálem obsahujícím azbest na nejbližším pracovišti Krajské hygienické stanice. Musíte si také zjistit, kde je sběrné místo tohoto odpadu, bohužel v běžných sběrných dvorech velmi často nepochodíte. Nezapomeňte také na to, že následné uložení nebezpečného odpadu na skládce bude zpoplatněno. Pro samotné práce je nezbytné zajistit kvalifikovaný stavební dozor, tedy pracovníka, který bude dohlížet na likvidaci a dohlédne na to, že veškeré práce s nebezpečným odpadem proběhnou podle norem a předpisů.

Velmi nebezpečný prach

Při práci je v první řadě nutné vybavit se kvalitními ochrannými pomůckami jako je ochranný oblek, dýchací maska a pracovní rukavice. Velmi důležité je při demolici eternitové krytiny zabránit vzniku a víření prachu s obsahem azbestu do okolí. Proto se k demontáži a bouracím pracím přistupuje hlavně brzy ráno, kdy je vlhko a prašnost je minimální nebo je materiál při práci vlhčen. Kromě eternitové krytiny je vhodné odstranit také střešní latě, které ji nesly a mohou obsahovat stopy azbestu. Vzniklý odpad musí být hned zabalen do neprodyšných obalů, označen a přepraven do zařízení, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění. Po ukončení prací je také důležité provést důkladný úklid všech prostorů v domě i přilehlém okolí a zbavit je prachu mokrou cestou. Nezapomeňte také, že s použitými úklidovými pomůckami a pracovními oděvy je třeba nakládat obdobně jako s azbestovými odpady. Úklidové pomůcky zabalte ještě mokré do neprodyšných obalů a zajistěte jejich likvidaci, zaprášené oděvy lze zkusit vyčistit mokrou cestou.

Likvidaci svěřte raději odborníkům

Pokud se vám do takového procesu nechce, zaplaťte si služby odborné klempířské či specializované firmy, které se věnují ekologickému odstranění a likvidaci azbestu z okolí lidských sídel. Odborná firma obstará kompletní zařízení a zajistí veškerou potřebnou dokumentace a povolení. Vymezí v místě likvidace eternitu ochranné pásmo, ve kterém se nesmí jíst, pít ani kouřit. Dodá a použije správné pomůcky a ochranné prvky proti unikání azbestu do ovzduší. A v neposlední řadě je povinna zajistit bezpečné uložení zbytků materiálu do neprodyšných obalů a následný odvoz na skládku nebezpečného odpadu, protože v tomto případě se stává původcem odpadů tato firma a nikoli vlastník objektu.

Odborná firma ušetří mnoho starostí Odborná firma ušetří mnoho starostí Zdroj: LianeM / Shutterstock.com

Akční letáky