Informačním zdrojem mohou byt internetové stránky dodavatelů energií, můžete se obrátit i na firmy, které na požádání provedou individuální srovnání nabídek. Většinou však nejsou nezávislé a primárně nabízejí produkty, které jim přinášejí vyšší odměnu.

Nebo si pozvěte obchodního zástupce. Informace, které vám poskytne, si ovšem určitě prověřte.

Další z možností, jak srovnat nabídky na trhu energii, jsou kalkulátory, které na internetu naleznete. I u nich však někdy dochází k určité manipulaci s daty a postavením firem v žebříčku. Každý takový kalkulátor musí někdo financovat, a pokud do něj vloží peníze firma obchodující s energiemi, s největší pravděpodobností si bude chtít za každou cenu držet ve srovnání první místo.

  • Když si pro zajímavost srovnáte několik kalkulátorů, zjistíte, že každý z nich vám ukáže jako nejlepšího jiného dodavatele. Navíc kalkulátory pravděpodobně záměrně neukazují menší dodavatele, důvodem může být nabídka nižších cen.

Vytipujete–li si několik dodavatelů, vyhledejte na internetu diskusní fóra. I z nich se můžete od jejich buď bývalých nebo stávajících zákazníků mnohé dozvědět.

Nezákonné výhružky

Stávalo se to v minulosti, stává i dnes. Někteří dodavatelé se nechtějí smí-řit s tím, že o vás a vaše peníze přijdou. Nerespektují zákonná ustanovení o změně dodavatele, nerespektují vaši svobodnou volbu a snaží se vás od chystaného kroku odradit. Ohánějí se tím, že vámi zvolený nový dodavatel bude v krátké budoucnosti zdražovat, nebo dokonce vám pohrozí přerušením dodávky.

Převzato z časopisu dTest 8/2012 (kráceno)

Pamatujte, pokud se s něčím podobným setkáte, že takový krok by byl v rozporu se zákonem. K přerušení dodávky energií z titulu změny dodavatele dojít nesmí.

Na co si dát pozor při jednání s obchodníkem

Název společnosti a její reference

Zastupuje–li obchodník nechvalně známou organizaci nebo se dokonce zdráhá na otázku, koho zastupuje, odpovědět, rychle se s ním ve vlastním zájmu rozlučte.

Vědomosti obchodníka

Je velmi důležité, zda obchodník ví, co prodává. Pokud zjistíte, že problematice rozumíte lépe než on, je nepravděpodobné, že by vám mohl dobře poradit.

Nátlakové metody

Nenechte se obchodníkem tlačit tam, kde vás chce za každou cenu mít. Vycítíte–li z jeho jednání manipulaci a nátlak, jasně mu řekněte, že chcete pár dní na rozmyšlenou. Pokud nebude souhlasit, zřejmě před vámi něco tají a jednání s ním není bezpečné.

Časově omezené nabídky

Někdy chce obchodník navodit dojem, že to, co nabízí, je jedinečné, ale že možnost sjednání je časově omezena. Může se jednat o opravdový bonus pro klienta, ale také o podvod, jak pod smlouvu získat váš podpis. V době internetu není problém si informace ověřit do několika minut. Pokud jsou pravdivé, obchodník jistě počká. Pokud ne, rychle se s ním rozlučte.

Nepřehledné cenové nabídky

Někteří obchodníci jsou schopni pro podpis smlouvy lhát a překrucovat fakta. Proto je dobré vždy si nechat ukázat, o čem zrovna mluví právě ve vaší faktuře.

Doba závazku a fixace sazby

Smlouvy bývají buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Při době určité je možnost upsat se na 1 až 10 let. Některé společnosti zákazníky záměrně uvazují na více let. Při odchodu se některé ohánějí sankcí, kterou jste ve smlouvě podepsali, přestože některá tato ujednání jsou v rozporu se zákonem. Cenové nabídky s různou délkou platnosti navíc nelze smysluplně srovnávat.

Važte si svého podpisu

Čtěte, co budete podepisovat. Slušný obchodník vám smlouvu s dodavatelem, kterého vám doporučí, dá k dispozici předem.

Odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení ceny

Věděli jste, že můžete odstoupit od smlouvy o dodávkách plynu či elektrické energie, pokud dodavatel zvýší cenu či jinak změní podmínky smluv?

  • Pokud vás dodavatel na změnu podmínek či zvýšení ceny a s tím spojené právo od smlouvy bez jakékoli sankce odstoupit upozorní nejpozději 30 dní před účinností chystané změny, můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před účinností změn či zdražení.
  • Jestliže vás však dodavatel včas a správně neinformuje, máte stejné právo na odstoupení bez jakékoli sankce, a to tři měsíce od účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny.

Odstoupení od smlouvy uzavřené při podomním prodeji

Nabyli jste v důsledku nečekané návštěvy zástupce dodavatele energie dojmu, že na změně dodavatele plynu či elektřiny můžete jen vydělat? Po přečtení obchodních podmínek či marném hledání spokojených zákazníků na internetu si to už nemyslíte?

Důležité zákony a dokumenty Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 48, § 57, § 451) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Pokud jste uzavřeli smlouvu za účelem změny dodavatele energií, a to mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, můžete od smlouvy ustoupit.

Ze zákona lze v tomto případě odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nedošlo k plnění, tedy pokud vám elektřinu či plyn stále dodává původní dodavatel.

  • Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoroční.

Odstoupení je nutné v zákonné lhůtě doručit dodavateli. Ale pozor! Možnost odstoupení od smlouvy daná zákonem neplatí, jestliže si spotřebitel vyžádal osobní návštěvu dodavatele! Na to je třeba dbát, protože v některých používaných formulářových smlouvách bývá malými písmenky a čtverečky takové pozvání předpřipraveno a tím, kdo většinou onen formulář vy-plňuje, je zmocněnec dodavatele.

Pokud jste si žádnou návštěvu prodejce za účelem změny dodavatele energií předem nesjednali, využijte následujícího vzoru „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím nebo při podomním prodeji“. Dodavatel musí spotřebiteli vrátit finanční plnění do 30 kalendářních dnů od dojití odstoupení.

Vzor

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e–mail

Jméno a příjmení dodavatele (či název firmy)

IČ dodavatele

Adresa dodavatele

Místo, den, měsíc, rok

Odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Vážení,

dne ..... mne v místě mého bydliště na výše uvedené adrese nečekaně navštívil zástupce vaší společnosti pan ………. Na základě jeho argumentů jsem s ním „mezi dveřmi“ uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, na jejímž základě mělo dojít ke změně dodavatele elektřiny pro mé odběrné místo (ideálně uveďte adresu i číslo elektroměru odběrného místa). Ke všem úkonům se změnou dodavatele spojených jsem panu ........................... udělil plnou moc. Vzhledem k tomu, že tato smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, rozhodl jsem se využít svého práva a v souladu s § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, od této smlouvy odstupuji a plnou moc odvolávám. Vzhledem k tomu, že aktivační poplatek, který se v důsledku mého odstoupení nyní stává bezdůvodným obohacením, již byl prostřednictvím inkasa zaplacen, vás žádám o poukázání částky .......... včetně DPH ve prospěch mého bankovního účtu č. ..........

S pozdravem

.............................................. (vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie kupní smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny

Kopie plné moci

Jak vzor odstoupení od smlouvy použít

Před použitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vhodný pro danou konkrétní situaci.

  • Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu.
  • Výsledný text musíte vlastnoručně podepsat.

Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích − jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu. Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou–li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není–li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Spotřebitelům znalých svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.

Šimon Finemon, člen think–tanku TANK

Převzato z časopisu dTest 8/2012 (kráceno)