[Komerční prezentace]

Závadu na střeše nejčastěji zaviní špatně umístěné protisněhové tašky nebo zábrany, neexistující ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu, absence přikotvení doplňků a podobné nedostatky.

Tvar střechy je důležitý

Účinky vysoké vrstvy sněhu na střešní konstrukci jsou zřejmé na první pohled. Tíha metrové vrstvy ledu na 1 m² střechy může dosáhnout až 800 kg, na což většina střešních konstrukcí není dimenzovaná. Podobná vrstva sněhu se na šikmé střeše, navíc v mokrém těžkém stavu, naštěstí většinou neudrží.

Jinak je tomu ale v geometricky složitých místech střechy, jako jsou úžlabí, změny sklonu střech, různé vikýře a výstupky, které mohou kumulovat velké objemy sněhu nebo zadržet sníh na velké části celé střešní plochy. Pravidla pro návrh střechy by měl dobře zvládat projektant. Rádi vám poradí také odborníci ze společnosti KM Beta.

Cílem tohoto článku je zmínit se o jiných nebezpečích, které sníh na šikmé střeše představuje.

Teplo a bezpečí

Důležitou funkcí, kterou střešní krytina, respektive střecha, musí splňovat v zimním období, je bezpečnost osob, které stavbu užívají nebo se pohybují v její bezprostřední blízkosti. Sníh na střeše je sice určitým nebezpečím z hlediska statiky, při dobrém dimenzování konstrukce však v tomto směru většinou nehrozí u šikmých střech zásadní problémy. Naopak, homogenní vrstva sněhu na střeše může dokonce působit jako kvalitní zateplení a snížit tak v zimním období tepelné ztráty domu.

Pokud však dojde kvůli tání, nebo vinou další vrstvy sněhu k sesuvu velké části sněhové desky, hrozí v bezprostředním okolí domu nějaká tragédie. Není nutné popisovat, co způsobí pád několika desítek kilogramů ledu z výšky 5 nebo 7 metrů kolemjdoucímu člověku nebo zaparkovanému automobilu.

Posuny těžkých sněhových mas po střeše dokážou napáchat také velké škody na samotné krytině a na konstrukci střechy. Mohou strhnout různé vikýře, antény nebo odvětrání prostupující střechou, poškodit komíny, okapy atd. Oprava střechy plné sněhu v zimním období je potom často zásahem na hranici proveditelnosti.

Ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu

Úžlabí jsou, stejně jako atiky, vikýře, nadstavby a prostupy těles střechou, pro sesouvající se sníh překážkou. Tající a zpravidla i zmrzlý sníh, který sjíždí ze střechy, v úžlabí narazí na tašky v protější ploše a může tak zapříčinit jejich vážné poškození. Obdobně mohou být pro pohybující se sníh překážkou i střešní okna a prostupové tašky.

V této souvislosti je třeba přihlédnout i k místním podmínkám a zkušenostem a zajistit, aby sníh na střeše odtával postupně.

 1. V první řadě je důležité, aby byla základní protisněhová ochrana provedena správně. Především, aby byl ve střešní ploše umístěn vhodný počet protisněhových tašek nebo zábran, viz. technická příručka KM Beta.
 2. V dalším kroku lze tato opatření doplnit nad střešními okny a s ohledem na členitost také v ploše střechy — sněholamy.

Sníh na střeše? Ano!

Kvůli bezpečnosti je rozhodně vhodné sníh na střeše udržet, zabránit jeho samovolnému pádu a nechat ho postupně slehnout a odtávat. Podmínkou je samozřejmě provedení kvalitní pojistné hydroizolace přesně podle pravidel výrobce krytiny a použitých fólií.

K zabránění samovolných sesuvů sněhu ze střechy slouží u krytiny KMB Beta a KMB Hodonka hned několik možných opatření:

Protisněhová taška

Jak v systému tradiční krytiny KMB Beta, tak u novější tvarově odlišné betonové krytiny KMB Hodonka dodává KM Beta ve všech barevných provedeních takzvané protisněhové tašky, které se materiálem ani barevností neliší od tašek základních. Jsou opatřeny téměř neznatelným betonovým prstencem na střední vlně, který brání sesuvu i posunům sněhu na střeše.

 • Výhodou tohoto prvku v porovnání s tradiční protisněhovou zábranou je harmonické začlenění protisněhové tašky do střešního pláště.
 • Na střeše navíc nevznikají šmouhy od tradičních plechových zachytávačů.
 • V krytině nejsou použity žádné odlišné materiály; nedochází k prostupům krytinou, které by měly za následek zatékání do nižších vrstev střešního pláště.

Protisněhová zábrana

K zabránění skluzu sněhu ze střechy je možné použít také protisněhové zábrany KM Beta z pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou dle vzorníku střešní krytiny. Množství protisněhových zábran závisí na střešním sklonu a sněhové oblasti. Schéma kladení je stejné jako u tašky protisněhové.

Sněholam

V oblastech s větším sněhovým zatížením, případně nad vstupy nebo přilehlými komunikacemi se doporučuje použít sněholamy složené z nosných tašek opatřených závěsným hákem, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. Nosné tašky z pozinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou se umisťují vždy nad krokve nebo do jejich bezprostřední blízkosti.

 • Sněholam se zásadně neumisťuje do první řady u okapu, ale minimálně o řadu výše. Je přitom nutné zajistit dokonale pevné přichycení střešní latě, která sněholam nese, aby váha sněhu nepoškodila skladbu krytiny.
 • Sněholam musí být průběžný bez přerušení, v místech s větším sněhovým zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy.
 • Pokud se sněholamy umísťují jen v části střechy, je nutné v dalších řadách jejich délku z obou stran postupně zkracovat pod úhlem 60° vzhledem k předchozí řadě, čímž na střeše vznikne optický klín se špičkou směrem vzhůru.

Účinnost sněholamů se zvyšuje použitím protisněhových tašek, případně protisněhových zábran, proto KM Beta doporučuje jejich kombinaci.

Umístnění protisněhových tašek, zábran a sněholamů

Protisněhová ochrana by měla být zohledněna již v projektu střechy v závislosti na jejím spádu, umístění stavby a místních zvyklostech. Konkrétní řešení vychází z příslušných norem a pravidel pro pokrývání střech předepsaných výrobcem krytiny.

Správné rozmístění protisněhových tašek nebo protisněhových zábran a sněholamů je uvedeno v technické příručce. Zde najdeme příslušné diagramy a schémata A až F.

 • Nejmenší doporučený počet protisněhových tašek/zábran je určen schématem A, kdy je protisněhová každá sedmá taška na střeše.
 • Nejvyšší počet (dle schématu F) se týká sněhové oblasti s předpokládaným nejvyšším zatížením sněhem větším střešním sklonem, kdy je doporučováno zařadit do krytiny každou druhou protisněhovou tašku/zábranu.
 • Zlepšit ochranu proti pádu sněhu ze střechy je možné použitím sněholamu, který ale musí být doplněn i protisněhovými taškami/zábranami.

Schéma A = každá 7. taška protisněhová, schéma B = každá 6. taška protisněhová atd. až schéma F = každá 2. taška protisněhová. Jednotlivá schémata A až F najdete v technické příručce KM Beta nebo zde.

Doprovodné tabulky

Pokrytí a počet protisněhových tašek se řídí podle sklonu střechy a sněhové oblasti. Pro zajištění správného rozložení a počtu tašek slouží následující diagramy:

Schéma A

Každá 7. taška je protisněhová, potřeba: cca 1,4 ks/m²

Schéma B

Každá 6. taška je protisněhová, potřeba: cca 1,7 ks/m²

Schéma C

Každá 5. taška je protisněhová, potřeba: cca 1,9 ks/m²

Schéma D

Každá 4. taška je protisněhová, potřeba: cca 2,4 ks/m²

Schéma E

Každá 3. taška je protisněhová, potřeba: cca 3,4 ks/m²

Schéma F

Každá 2. taška je protisněhová, potřeba: cca 5,0 ks/m²