Kdy začne dlouho očekáváný nový stavební zákon platit?

V této otázce dlouho panovala nejasnost nejen proto, že účinnost nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.) byla předmětem vícera novel, ale také protože samotný stavební zákon není (zdaleka) jediným novým, resp. měněným právním předpisem s dopadem do oblasti stavebního práva.

Klíčovým datem je 1. červenec 2024, kdy budou stavební úřady již plně rozhodovat o nových záměrech dle nového stavebního zákona. Ten do účinnosti částečně vstupuje již na začátku roku 2024, kdy podle něj budou úřady postupovat v případě staveb dopravní a technické infrastruktury. Pro první polovinu roku 2024 tedy platí „přechodné období“, kdy se nový stavební zákon bude vztahovat jen na vyhrazené stavby, zatímco ostatní stavby budou povolovány ještě podle stávajícího (starého) stavebního zákona.

Jak dlouho ještě bude možné povolit stavbu podle dokumentace zpracované v souladu s aktuálním stavebním zákonem a dalšími podklady získanými podle stávajících právních předpisů?

Do 30. června 2027 lze pro žádost o povolení záměru využít i dokumentaci zpracovanou dle dosavadních předpisů, tedy stávajícího stavebního zákona.

Do tohoto data se budou považovat také za platné podklady pro vydání rozhodnutí závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, případně rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jiná vyjádření vydaná přede dnem nabytí účinnosti novely stavebního zákona.

Jaké hlavní změny přinese nový zákon ve srovnání s tím aktuálním?

Nový stavební zákon by měl celkově přinést zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Zcela nově bude zavedena jeho digitalizace, kdy projektová dokumentace bude vkládána do portálu stavebníka. Stále však bude možné využít listinného podání stavebnímu úřadu. Stavebník ale již nebude nucen kvůli zajištění stavebního povolení osobně navštívit jakýkoli úřad. Veškeré podklady získá prostřednictvím Portálu stavebníka, kde bude mít neustále přehled také o tom, v jakém stavu se jeho stavební řízení aktuálně nachází, a to bez ohledu na způsob podání žádosti (listinná nebo digitální).

Stavební úřad bude dle nové právní úpravy rozhodovat v pevně nastavených lhůtách. Pokud stavebník předloží kompletní žádost např. o stavební povolení rekreačního objektu, může tuto získat již za 30 dnů ode dne podání. Tuto lhůtu pak může stavební úřad prodloužit o maximálně 60 dnů, pokud například doručuje písemnosti do zahraničí. O odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu bude rozhodovat nadřízený stavební úřad, a to ve shodných lhůtách odpovídajících lhůtám příslušného stavebního úřadu pro povolení stavby. Nemělo by tak již docházet ke zbytečným průtahům stavebního řízení. Dále bude nově vydáváno pouze jedno rozhodnutí o povolení záměru namísto dosavadního územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Co je vhodné si ověřit před nákupem pozemku nebo úpravy rekreační chaty?

Důležité je se vždy informovat na příslušném stavebním úřadě, jaké podmínky budou pro plánovanou výstavbu nebo stavební úpravu vyžadovány a zda nejsou u konkrétního pozemku dána omezení, např. v územním nebo regulačním plánu. Často se stává, že rekreační objekty jsou umístěny např. v zahrádkářských koloniích, kde jsou stavební úpravy značně omezeny. Každému stavebníkovi doporučujeme, aby stavební úřad požádal o tzv. územně plánovací informaci, ve které bude mít uvedeny podmínky, za kterých bude moci rekreační objekt stavět nebo upravit.

Je pravda, že v rekreačním objektu není možné mít trvalé bydliště?

Není tomu tak, v každém objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a který má alespoň číslo evidenční, lze mít vedené trvalé bydliště. Tento údaj je pouze evidenční, takže například jeden z manželů může mít trvalé bydliště v bytě ve městě a druhý v rekreačním objektu na venkově. Na dané objekty mohou být aplikované dotační programy.

Jaké vlastně máme druhy povolování staveb?

Základním (a formálně jediným) způsobem povolování staveb je stavební povolení. To se sice vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, avšak jen v pří

Jak jsou na tom černé stavby

Změny zákona se týkají i tzv. černých staveb. Ty již dále nebude možné legalizovat na základě dobré víry, že stavebník disponoval povolením. Do 30. června 2024 se proto doporučuje všem tzv. černou stavbu (stavbu postavenou či upravenou v rozporu se zákonem) zlegalizovat. Po tomto datu to bude obtížnější – bude k tomu moci dojít pouze pokud bude splňovat všechny požadavky na stavby. Pokud by však nesplňovala některý z požadavků na umisťování staveb (např. odstupovou vzdálenost od sousedního pozemku), mohla by být realizována, pouze pokud by dotčená osoba (tedy např. soused dotčený nedodržením odstupové vzdálenosti stavby) s jejím povolením souhlasila. Stavebník poté uhradí pokutu za přestupek či stavba nebude vyžadovat rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu.

Související články

Zdroj: časopis Receptář