Tipy pro zateplení domu: izolace zdiva, střech, podlah, stropů
18. 1. 2016

Tipy pro zateplení domu: izolace zdiva, střech, podlah, stropů

Při rekonstrukci a dodatečném zateplení domu bychom měli vždy dát přednost kvalitě před levnějším řešením. Úspory a vyšší kvalitu domu sice zaznamenáme později, budou však významné a trvalé.

Rekonstrukce a zateplování domu stojí mnoho peněz. Nicméně v domě chceme dlouho a kvalitně bydlet. Investujeme tedy předem do své každodenní budoucnosti. Řečeno téměř detektivní dikcí: Motiv takového dobročinu je zřejmý. 

Kdo však rekonstrukci nepromyslí dobře a dům opatří slabou či nevhodnou tepelnou izolací, jak se velmi často stává, utratí mnoho peněz za polovičaté řešení. Očekávaný přínos bude nízký, nebo se dokonce objeví závady. 

i

Informace o zateplovacích materiálech a postupech můžete získat během exkurzí, které organizuje plzeňské sdružení Envic zpravidla dvakrát ročně: v květnu a listopadu.

Je proto vhodné řešit zateplení domu tak, aby se skutečně jednalo o kvalitu, která bude uživatelům dělat radost mnoho dalších let.

Trocha teorie: Ideálním řešením je komplexní zateplení domu s kvalitou tepelné izolace alespoň dle doporučení české normy (ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov). Ještě lepší je rekonstrukce domu na nízkoenergetický případně pasivní standard (je-li dosažitelný).

Rekonstrukce po etapách

Nedá-li se komplexní řešení například kvůli finanční náročnosti provést, je možné rekonstrukci rozložit do etap. Každý krok však vyžaduje kvalitní řešení. 

i

Rozhodně je lepší severní stranu domu zateplit aspoň 15 cm tepelné izolace s tím, že v dalších letech se postupně dodělají další stěny v téže kvalitě, než zateplit celý dům, ale izolací o tloušťce 5 cm.

Ať už rekonstruujeme najednou nebo po etapách, vyplatí se dát si zpracovat kompletní projekt rekonstrukce včetně projektu odvlhčení domu (je-li zapotřebí).

Z projektu se dozvíme:

 • jak budou tepelné izolace jednotlivých konstrukcí na sebe navazovat,
 • jak bude řešena vzduchotěsnost domu.

Etapy rekonstrukce a zateplování pak podřídíme projektu tak, abychom snadno nové práce navázali na hotové.

Z čeho se skládá celkové zateplení 

V tabulce je uveden příklad úspor energie při zateplování jednotlivých konstrukcí domu (úspora je uvedena pro názornost pro každou konstrukci zvlášť). Jedná se o výpočty pro modelový rodinný dům (jednopodlažní cihlový s nevytápěnou půdou, obytná plocha 120 m² obývaná 3 osobami ). Úspory pro ten který konkrétní dům se mohou lišit, ale není problém je spočítat.

zateplení polystyrénem

Po rekonstrukci každá z uvedených konstrukcí splňuje doporučenou kvalitu tepelné izolace dle normy ČSN 73 0540.

Kolik energie ušetří zateplení jednotlivých částí domu? 

Opatření

Úspora energie
na vytápění

Výměna oken

7 %

Zateplení fasády

32 %

Zateplení stropu / podlahy půdy

30 %

Zateplení podlahy

10 %

Větrání se zpětným získáváním tepla*

dalších 20 % (po zateplení)

Komplexní řešení dle doporučení normy ČSN 73 0540

70—80 %

Komplexní řešení dle doporučení pro nízkoenergetický případně pasivní standard

80—90 %

*Úspora energie v případě instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla není počítána od původního stavu, ale od stavu po zateplení, protože do nezatepleného domu nemá smysl toto větrání instalovat. Zpětné získávání tepla tedy uspoří dalších cca 20 % z již snížené spotřeby tepla celkovým zateplením.

Při komplexním zateplení rekonstruovaného domu jsou zatepleny všechny dostupné konstrukce. 

Vyměnit okna nestačí

Z tabulky je patrné, že dosažitelné úspory jsou opravdu veliké. Je též vidět, že samotná výměna oken bez dalších opatření zcela postrádá smysl. Úspory energie jsou při pouhé výměně oken minimální, výměnou oken se dům utěsní, zvýší se koncentrace vlhkosti (vodní páry) a oxidu uhličitého v domě, vodní pára bude kondenzovat na chladných nezateplených stěnách a budou se tvořit plísně.

V tabulce jsou uvedeny jen úspory energie (a tedy i financí), ale kvalitní rekonstrukce má mnoho dalších přínosů:

 • výrazné zlepšení tepelné pohody,
 • odstranění problémů s plísněmi,
 • větší energetickou nezávislost,
 • čistší vzduch v domě (pokud kvalitně vyřešíme i větrání),
 • v neposlední řadě též šetříme životní prostředí.

výměna oken

Začínáme u vlhkosti: Co s ní?

Každé plánování rekonstrukce a zateplení domu začíná posouzením jeho technického stavu. Zásadní roli pak hraje vlhkost.  

Rekonstruovat starší domy, které jsou vlhké, bývá problém a neobejde se bez maximálního odvlhčení domu. I poté odborníci doporučují použít tepelné izolace vhodné pro vlhčí prostředí.

Jako první je třeba vyřešit odvlhčení domu, je-li potřeba.

Vzlínání zemní vlhkosti zabrání vodorovná hydroizolace ve zdivu. Možnosti:

 • navrtat otvory pro injektáž hydroizolačního roztoku,
 • podříznout zdivo a do vzniklé spáry vložit hydroizolace nebo do zdiva zarazit nerezové plechy,
 • odvhlčení provést elektrofyzikální cestou.

Proti pronikání boční vlhkosti ze zeminy se zdivo z vnější strany obloží hydroizolační fólií s výstupky. Ty vytvářejí mezi zdivem a fólií vzduchovou mezeru, umožňující odchod vlhkosti. Řešení s hydroizolační fólií může být rozšířeno o drenážní systém s perforovanou drenážní trubkou.

Budeme-li podzemní část zdiva zasaženého vlhkostí tepelně izolovat, nabízí se dvě hlavní řešení:

i

Protože mezi stěnou a tepelnou izolací je vzduchová mezera, bude zateplení méně účinné.  Protože se však jedná o zdivo zasažené vlhkostí, je vzduchová mezera nutná pro odvod vlhkosti.

1. Zdivo obložit zmíněnou hydroizolační fólií s výstupky (např. IPT hydroizolace) a z vnější strany přidat k fólii nenasákavou tepelnou izolaci (například extrudovaný polystyren – XPS).  

U staveb, které netrpí problémy s vlhkostí, je možné extrudovaným polystyrenem izolovat zdivo přímo.

Obložení zdiva fólií s výstupky a zateplení extrudovaným polystyrenem, foto Lukáš Balík 

2. Druhou možností je vytvoření vzduchové dutiny před zdivem, která bude odvětrávána do interiéru. Z vnější strany bude dutina uzavřena tepelnou izolací, takže nebude umožněn přístup vzduchu z exteriéru a účinnost tepelné izolace tak nebude omezena tak jako v předchozím řešení.

Vzduchová dutina kolem podzemní části zdiva umožňuje odvětrávání vlhkosti ze zdiva.  

Okna

Po odvlhčení a tepelné izolaci podzemní části zdiva a soklu je možné postupně zateplovat dům. Jako první se obvykle řeší výměna oken. 

Okno je třeba osadit na líc fasády (nikoliv do osy zdiva) a osazovací spáru z vnější  a vnitřní strany opatřit tzv. okenními páskami (pásky zajišťující ochranu okenní spáry před vnitřní i vnější vlhkostí a před pronikáním vzduchu). 

Při osazení na líc fasády nevzniká ostění okna, které by bylo třeba izolovat. Na ostění je možné dát jen tenkou vrstvu izolace a ostění je tak izolováno zcela nedostatečně. Osazením oken na líc fasády je tento problém beze zbytku řešen. Pokud zateplování fasády přijde na řadu až v další etapě, budou vnější okenní pásky též chránit osazovací spáru okna před deštěm, větrem a hlavně před ultrafialovým zářením. Například PUR pěna ve spáře se vinou UV záření rozpadá.

Který typ okna vybrat?

Rozhodujícím by měl být parametr udávající schopnost celého okna, tedy zasklení i rámů, bránit ztrátám tepla.

Kritérium

Součinitel prostupu tepla U (W/m².K)

Typ okna

Doporučení normy
ČSN 73 0540

1,2

Izolační dvojsklo

Doporučení pro nízkoenergetické domy

0,8—0,9

Izolační trojsklo nebo Heat Mirror

Doporučení pro
pasivní domy

0,6

Izolační trojsklo nebo Heat Mirror

Součinitel prostupu tepla U je definován za celé okno včetně rámu!

 

Okno osazené na líc stávající fasády, okenní pásky chrání osazovací spáru. 

Fasáda

V další etapě je na řadě zateplení fasády — díky osazení okna na líc fasády stačí tepelný izolant jednoduše přetáhnout přes rám okna a celé osazení okna bude výborně tepelně izolováno.

Fasáda se obvykle tepelně izoluje kontaktním systémem (polystyren, tuhá minerální vlna, tuhé desky z konopí, slaměné balíky).

V případě vyšších tlouštěk tepelné izolace je možné použít měkkou izolaci v roštu. Toto řešení navíc může být levnější.

Kterou šířku izolace zvolit? 

Kritérium

Součinitel prostupu tepla U (W/m².K)

Přibližná tloušťka tepelné izolace nutná pro splnění kritéria

Doporučení normy
ČSN 73 0540

0,25

15 cm

Doporučení pro nízkoenergetické domy

0,17—0,19

22—25 cm

Doporučení pro
pasivní domy

0,15

30 cm

V případě, že existují v domě problémy s vlhkostí zdiva, které již nelze odstranit hydroizolací, je třeba řešit zateplení stěn tzv. systémem provětrávané fasády.

V tom případě materiál tepelné izolace (všechny měkké vláknité izolace) propouští vodní páru a konstrukční vzduchová mezera odvětrává přebytečnou vlhkost. Vzduchová mezera je pak ohraničena vnějším obkladem.

Na obrázku skladba jednotlivých vrstev stěny s provětrávanou mezerou při zateplení měkkou vláknitou izolací v roštu. Použít lze dřevovláknité desky, lněné či konopné bloky, minerální vlnu. Kresba EnvIC, o. s.

Zleva:

Vnitřní omítka

    Stávající zdivo

         Dřevěný rošt s vláknitou tepelnou izolací

              Vzduch proudící v provětrávané mezeře

                   Pojistná hydroizolace difúzně propustná

                        Vnější obklad — libovolný materiál odolný povětrnostním vlivům 

Střecha

i

Střešní tepelná izolace se obvykle vkládá mezi krokve. Pokud by však tloušťka tepelné izolace zabírala pouze prostor daný výškou krokví, byla by zcela nedostatečná.

Tepelnou izolaci střechy nebo nejvyššího stropu lze dělat v jiné etapě než izolaci fasády.

Důležité však je, aby tepelná izolace fasády i střechy na sebe ve finále dobře navazovaly.

Vrstvu tepelné izolace mezi krokvemi je třeba doplnit další tepelnou izolaci, a to nad krokve, nebo pod krokve.

Izolace nad krokvemi je lepší, protože chrání i krokve samé. 

Kolik centimetrů izolace vyžaduje tepelné izolování střechy?

Kritérium

Součinitel prostupu tepla U (W/m².K)

Přibližná tloušťka tepelné izolace nutná pro splnění kritéria

Doporučení normy ČSN 73 0540

0,16

30 cm

Doporučení pro nízkoenergetické domy

0,11—0,12

35 − 40 cm

Doporučení pro pasivní domy

0,10

40 – 50 cm

Při rozhodování, zda bude přídavná izolace nad- nebo podkrokevní, hraje roli též to, zda měníme střešní krytinu, či nikoliv.

Při výměně krytiny je možné zároveň realizovat nadkrokevní tepelnou izolaci. Ta může být:

 • Z tuhého materiálu (např. z tuhých dřevovláknitých desek nebo tuhé minerální vlny), který unese i střešní latě a krytinu.
 • Z měkkého materiálu (měkkých dřevovláknitých desek, lnu, konopí, minerální vlny) mezi latěmi, které budou umístěny kolmo na krokve.

Pokud krytinu neměníme, provedeme dodatečnou tepelnou izolaci pod krokvemi ze strany interiéru (obvykle mezi latěmi umístěnými opět kolmo na krokve).

Tepelná izolace střechy mezi a nad krokvemi, kresba EnvIC, o. s.

Tepelná izolace střechy mezi a pod krokvemi, kresba EnvIC, o. s. 

Nad krokevní tepelná izolace z tuhých dřevovláknitých desek 

 

Střešní parozábrany a parobrzdy

Velmi důležitá je zejména u lehkých střech s dřevěným krovem správná instalace parozábrany nebo parobrzdy.

V domácnosti vzniká velké množství vodní páry vydechováním osob, vařením, praním, květinami aj. Tato vodní pára se nesmí dostat do konstrukce střechy, kde by kondenzovala a byla zdrojem problémů. Proto se na vnitřní „teplou“ stranu střechy instaluje celoplošná parozábrana nebo parobrzda.

Musí být dokonale slepena ve spojích (lepena proti tuhému podkladu) a těsně napojena na ostatní konstrukce v domě (na omítku zdiva pod střechou, na pozednici apod.).

Je-li parozábrana ke krokvím upevňována např. sponkováním, je třeba místa, kde jsou sponky, též přelepit.

 

K přelepování a napojování parozábran se používají speciální lepicí pásky (obvykle butylkaučukové) a tmely dodávané výrobcem parozábrany nebo specializovaným dodavatelem.

Parozábrana funguje zároveň jako vzduchotěsnící vrstva, která je důležitá zejména u nízkoenergetických a pasivních domů.

Parozábrana musí být dokonale ve spojích slepena – vhodná je např. oboustranná lepicí páska 

Izolanty v podkroví

Sedlová střecha a obytné podkroví bývají zdrojem problémů – střešní okna způsobují velké tepelné ztráty v zimě a naopak přehřívání interiéru v létě, podkroví má špatnou tepelnou stabilitu atd.

Technicky výhodnější je ponechat půdu nevytápěnou a provést zateplení podlahy půdy. Tedy zateplit nejvyšší strop domu.

Nepožadujeme-li podlahu půdy plně pochozí, je možné ji zateplit libovolnou měkkou tepelnou izolací — minerální vlnou, dřevovláknitými deskami, lnem, konopím, foukanou drcenou celulózou, ale i slaměnými balíky.

Tepelná izolace podlahy nevytápěné půdy je v místech, která nejsou navštěvována, nemusí proto splňovat žádné požadavky na povrchovou úpravu. Není vystavena ani působení povětrnostních vlivů — jedná se tedy o nejjednodušší a nejlevnější možnost tepelné izolace v domě.

↓ Tepelná izolace nejvyššího stropu / podlahy nevytápěné půdy,
kresba EnvIC, o. s.

 

↓ Tepelná izolace nejvyššího stropu / podlahy nevytápěné půdy nafoukáním drcené celulózy, foto Ciur, a. s.

Podlaha

Izolovat podlahu podsklepeného domu je poměrně jednoduché – zateplíme strop sklepa. A to buď kontaktním zateplovacím systémem, nebo levneji instalací „podhledu“ pod stropem sklepa, například sádrokartonem a vrstvou měkké tepelné izolace.

Podhled by neměl být utěsněn, aby vodní pára difundující podlahou do sklepa mohla bez problému procházet.

V domě bez podsklepení je třeba stávající podlahy odstranit a vytvořit nové souvrství s tepelnou izolací v podlaze. Když se pokládá hydroizolační vrstva podlahy, měla by již být provedena vodorovná hydroizolace stěn. V případě problémů s vlhkostí v podlaze je vhodné novou podlahu provést s provětrávanou vzduchovou dutinou (pokud je pro ni prostor).

Jak silnou izolaci vyžaduje podlaha na zemině?

Kritérium

Součinitel prostupu tepla U (W/m².K)

Přibližná tloušťka tepelné izolace nutná pro splnění kritéria

Doporučení normy
ČSN 73 0540

0,3

14 cm

Doporučení pro nízkoenergetické domy

0,2—0,23

18—20 cm

Doporučení pro
pasivní domy

0,20

20 cm

 

↑ Provětrávaná vzduchová mezera pod novou podlahou, kresba EnvIC, o. s.

 

↑ Provětrávaná vzduchová mezera pod podlahou vytvořená plastovými panely (IPT panely). Podlahu nesou přímo tyto panely, fungují jako hydroizolace a zároveň vytvářejí pod podlahou vzduchovou mezeru, foto Lukáš Balík

Jak větrat

Po výměně oken a celkovém utěsnění domu je dům natolik těsný, že je třeba řešit způsob větrání domu. Lze je řešit různými způsoby:

 • rovnotlakým větracím systémem se zpětným získáváním tepla, které vyžaduje vysokou vzduchotěsnost domu,
 • podtlakovým větracím systémem bez zpětného získávání tepla,
 • případně větráním okny, které je však značně energeticky neúsporné a nedokáže zajistit takovou kvalitu vzduchu jako větrací systém.

Užitečnou pomůckou pro rekonstrukci domu je i kniha Rekonstrukce domu na nízkoenergetický standard, kterou vydalo občanské sdružení EnvIC. Popisuje zateplování všech konstrukcí domu podle doporučení českých norem.

i

Při zvažování, jak a čím zateplit dům, se můžete s dotazy obrátit na informační centrum občanského sdružení EnvIC, telefon 377 220 323, ic.plzen@envic.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí 12–18, úterý 12–16, středa 12–18, čtvrtek 12–16.

Každý způsob zateplení je přehledně zobrazen názornou ilustraci a údaji o síle tepelné izolace. Všechny příklady v publikaci byly posouzeny tepelně-technickými výpočty na prostup tepla a difúzi vodní páry a odpovídají normám.

Kniha obsahuje též kapitolu věnovanou materiálům tepelných izolací, jejich technickým parametrům, a kapitolu s výčtem zdrojů tepla a větracích systémů včetně schémat zapojení do topné soustavy.

 

Více informací o publikaci.

Autor Václav Šváb.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: sedmplusčtyři = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

zateplení pochozí půdy

(VWPsQNuE4kBC2Zl6JTYE1YsVVt%jeP4sI.xjFm4Umbm~g), 23. 10. 2018, 22:18

Dobrý den, chci u dědy zateplit půdu, (velké úniky tepla). Strop jsou traverzi 16cm, hurdisky trochu škváry a cca.4-5 cm vrchní beton, nad krerým je půda. Vlchko nikde není, tak chci dát 5cm polystyrenu EPS 100(grafitový) a na něj OSB desky. Je potřeba dávat nějakou folii, nebo lepit ESP na pěnu? Větší vrstvu si nemohu dovolit kvůli vlezu.

Sypaný polystyren

(VWPsQNuE4eBjeP4sI7bMQMvaVWR), 18. 1. 2017, 19:47

Jak se díváte na izolaci sypaným polystyrenem. Při uvažování o něm je pro mne nejdůležitější znepříjemnit život myším a kunám.

Zateplení pochozí půdy

(Zdeněk), 4. 12. 2016, 18:17

Dobrý den !prosím poraďte jaké zateplení pochozí půdy /strop poval asi 15 cm/ velký únik tepla,je možno položit parotěs,2x 10cm polystyren a 8mm OSB desky ?

Izolace dřevěné podlahy

(VWPsQNuJW_vwQNs6JyvjFo), 7. 6. 2016, 23:14

Dobrý den, na chalupě z roku 1900 děláme nové podlahy, které budou podle původního složení, rošt z trámů 60x60 a na to dřevěné prkna 24x146x4000. Mezi rošt a prkna chci dát izolaci a chtěl bych poradit, zda tam dát varu v pevných blocích 60 sílu, nebo spíše použít rolovánou vatu o síle 80mm.
U pevných 60mm bloků izolace (napřed Isover Orsik) mám obavu, že v některých místech může vzniknout mezera mezi prknem a izolací. Rolováná izolace (Isover DOMO) ba všechny Vyškove rozdíly vyrovná.
Skladba podkladu je: hlína, odvětrávací drenážní hadice zasipaná kameninovou drti a na tom je cca 5cm beton. Na beton chci položit zmíněný rošt a izolaci.

Zateplení stare roubenky

(VWPsQNuN-cGjeO41i-ujEK4Vj7aPZYTw), 13. 3. 2016, 17:19

Dobrý den, mam starou roubenku a chtěl bych ji zateplit zevnitř, rozhoduju se mezi vatou nebo polystyrenem asi 5 cm, nato sadrokarton, bude nutná parozabrana? A kde by mela byt?
Poznámka redakce: Vážení čtenáři, chcete-li doporučit tazateli konkrétní komerční produkt či službu, adresujte svůj tip na tazatelův e-mail. Jde nám o to, aby diskuze nesloužila komerčním účelům. Zájemce o inzerci v internetovém Receptáři prosíme, aby kontaktovali obchodní oddělení.

RE: Zateplení stare roubenky

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Vj7aPZYTw), 5. 4. 2016, 19:58

Doporučuji ještě zvážit, zda je zateplení nezbytné (odhaduji, že se jedná o rekreační, příležitostně vytápěný objekt) - vnitřní zateplení je poměrně problematické a zároveň bude s nevelkým efektem, pokud uvažujete o tloušťce cca 5cm.
Opět doporučuji tepelně-technický výpočet na difuzi a kondenzaci vodní páry při volbě materiálu zateplení. V případě použití polystyrenu nebo minerální vlny bude potřeba parozábrana (musí být vždy na "teplé" straně tepelné izolace - tzn. od interiéru je nejdříve parozábrana a až potom tepelná izolace). Pokud je zevnitř omítka, zvažoval bych použití vápeno-silikátových desek, určených pro vnitřní zateplení. Pokud jsou pohledové trámy (stěna není rovná), bylo by možné použít foukanou drcenou celulózu v předsteně ze sádrokartonu (opět nutná parozábrana z vnitřní strany). Ve všech případech doporučuji ověření již zmiňovaným výpočtem.

dotaz ateplení stropu

(VWPsQNuD0cuk4376JT5DQNs6JyvjFo), 17. 2. 2016, 15:15

Máme zapotřebí zateplit strop nad druhým podlažím. Půda je neobývatelná. Skladba konstrukce stropu je polystyrenové kazety, omítka, miako tvárnice +trámce, vyrovnávající beton 3cm,polystyren asi 4 cm a beton asi 5 cm. Chtěl bych to provést foukanou izolací a OSB deskami. Je zapotřebí parotěsná folie a kam jí umístit? Přeji příjemný den a děkuji za odpověď.

RE: dotaz ateplení stropu

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Vj7aPZYTw), 10. 3. 2016, 15:48

V případě takovéto skladby stropu doporučuji provést tepelně-technický výpočet na difúzi a kondenzaci vodní páry po uvažovaném zateplení. Obecně u stropů, které budou nahoře zaklopeny OSB deskami (spíše méně propustný materiál pro vodní páry) doporučuji použít parozábranu - pod tepelnou izolaci. Vaše skladba však již obsahuje nějaké vrstvy tepelné izolace, proto doporučuji nechat provést ten výpočet. Teoreticky je možné, že to vyjde dle norem v pořádku a parozábrana nebude potřeba. V případě, že výpočet ukáže na nepřípustnou kondenzaci vodní páry ve stropě, navrhne se zároveň v rámci výpočtu i parozábrana, která tuto kondenzaci v konstrukci odstraní.

Odvlhčení státem chráněného domu

(romMGYZta8m.CYsXVuQjeN4sIdBFQmT6hU), 20. 1. 2016, 13:50

Jak u státem chráněné budovy z roku 1537 odvlhčit?

RE: Odvlhčení státem chráněného domu

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Vj7aPZYTw), 10. 3. 2016, 15:39

Zde je potřeba se obrátit přímo na odborníky s rekonstrukcí historických staveb - např: http://mujweb.cz/balikm/profil.html
nabo: http://www.kostohryz.cz/
Václav Šváb

Rada o zateplení stropu ve starém domě

(VWPsQNuH0mEjEKxg~mrx994uK7ONQNs6JyvjFo), 7. 1. 2016, 18:44

Dobrý den,chtěli bychom zateplit strop z půdy drceným polystyrenem a udělat záklop.Jaký by měl být postup? Z místnosti je omítka,rákos,prkna,trámy.
Předem děkuji za odpověď. Hortenský

RE: Rada o zateplení stropu ve starém domě

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Vj7aPZYTw), 10. 3. 2016, 15:37

Polystyren je možné použít, ale dle zkušeností určitě doporučiji zateplit i část vnitřního zdiva na půdě - tzn. vytvořit z izolace klín nebo fabion, který se bude od vodorovné roviny zvedat až k pozednici a u štítu též do určité výšky na zdivu štítu. Ověřte si prosím, zda toto lze z polystyrenem provést. Obvykle toto navrhuji řešit drcenou celulózou - nástřik zevnitř na zdivo a případně až na pozednici a pak nafoukání izoalce do tvaru fabionu či klínu a vrstvy izolace na podlahu půdy. Záklop nedoporučuji žádný, pokud nebude pod tepelnou izolací provedena parozábrana. Některé firmy to nabízejí, ale já řešení s vnějším záklopem bez parozábrany pod tepelnou izolací považuji za málo bezpečné z hlediska kondenzace vodní páry. Obvykle navrhuji pochozí lávky z prken nad izolací - jen v místech, kde jsou třeba.

zateplení střechy

(VWPsQNuz~_ysQmU6PwxkQMQJ-fnxQNs6JyvjFo), 28. 8. 2014, 20:29

Dobrý den, v loni jsme koupili RD kde postupně narážíme na problémy z izolaci.
Půdní prostor je nevytápěný. Izolace spočívá v tom že pod taškou je jen parozábrana. Mezi stropními trámy je 30cm izolační vaty, která není přikryta žádnou folii. Strop je ze sádrokartonu.
Prosím i radu jak bychom měli ještě střechu zaizolovat proti uniku tepla, nebo je to dostačující.

Děkuji Hrdlička

RE: zateplení střechy

(Jan), 29. 8. 2014, 09:56

Dobrý den, mrkněte do článku Jednotlivé vrstvy a skladba správně odvětrané šikmé střechy a také do dalších, které jsou doporučeny pod článkem. Důležité je bránit přirozeným vodním výparům z obývaných místností, aby prostoupily do uzavřené chladné konstrukce, kde by kondenzovaly. Taková situace může nastat po neprůvzdušném zakrytí (zaklopení) izolace v trámové podlaze neobývané půdy v případě, že nad stropním sádrokartonem obývaného prostoru chybí utěsněná parozábrana. Stávající 30cm vrstva na podlaze půdy nejspíš dobře plní svůj účel. Dala by se případně posílt další vrstvou položenou křížem, aby zakryla i trámy. Můžete také uvažovat o zateplení střešní konstrukce a vložení izolace mezi krokve. Ale i tam musíte mít jistotu, že případná vlhkost bude odvedena a nepoškodí dřevěnou konstrukci.

konstrukce na fasádu

(GnMk4Z4UHurC-~l6jWmKD), 31. 3. 2014, 13:31

Dobrý den, koupila jsem domek, který má vnější izolaci, bohužel nevím jakou (ani materiál, ani tloušťku, ani kvalitu provedení). Potřebuji zvenku na fasádu upevnit konstrukci na vistárii. Představuji si kovovou tyč nebo mřížku, upevněnou do zdi vruty. Až rostlina poroste, ponese konstrukce poměrně velké zatížení. Jak nejlépe to lze provést? Mám obavu, aby se otvory pro vruty nedostávala vlhkost pod omítku na izolaci. Děkuji předem za odpověď

RE: konstrukce na fasádu

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Vj7aPZYTw), 10. 3. 2016, 15:27

Dobrý den, pokud se bude jednat o vyšší zatížení, je třeba mřížku kotvit až do zdiva domu přes speciální prvek, který výrazně sníží tepelný most kotvením. Tyto speciální prvky vyrábí např. firma Dosteba (http://www.dosteba.cz/) - informujte se u nich, jaký prvek by byl vhodný. Bude potřeba v místě, kam budete konstrukci kotvit odříznout malý kousek izolace pro zjištění materiálu a tloušťky tepelné izolace. S pozdravem, Václav Šváb

izolace podlahy

(VWPsQNuJ-fnxQNs6JyvjFo), 27. 11. 2013, 17:55

Dobry den, chtel by jsem poprosit o radu. Mam starsi dum, kde bydlime dve rodiny, kazda v jednom patre. ja bydlim nahore. Rozhodl jsem se udelat elektricke podlahove topeni, ale podlaha se yklada z 5 cm beton pak jsou tramy vysoke 20 cm a na tramech mam osb desky a na ne chci dat to elek. topeni.A chtel jsem se zeptat jestli mam pod osb desky dat zatepleni, popripade jake :) uplne navrchu bude plovouci laminatova podlaha. Predem diky za odpoved. Behro

Dobrý den, pokud jsem porozuměl správně, máte už hotovou i vrstvu podlahy z OSB desek a nyní již budete instalovat topnou rohož a plovoucí podlahu. Pak mi jako rozumné řešení (aniž byste musel OSB desky demontovat) vychází vyfoukat dutiny mezi stropními trámy drcenou celulózou. Tepelně izolovat podlahové topení od spodu je dobré, protože v opačném případě by se značnou částí tepla z topné rohože vytápěl strop sousedů pod vámi.

RE: izolace podlahy

(Roman), 1. 12. 2013, 19:22

Zatím diky.

Ferry

(VWPsQNuaL.AubwvD6wm~eYSx47bO), 22. 11. 2015, 08:58

Zdravedm ve1s,je to super, děkuji hlavně za vze1cnou inspiraci, na netu toho v tomto duchu věru moc nened, te9ž mě čeke1 reskcktruone, chtěl bych Ve1s pože1dat, zda-li by bylo možno na Vašich stre1nke1ch zveřejnit i nějake9 fotografie z dobudove1ned vnitřku maringotky (zateplened, podlaha, vnitřned obložened), předpadně zda by by bylo možno zaslat něco na můj email. Respektuji však Vaše časove9 možnosti a vytedženost.Přeji hodně zdaru a děkuji v každe9m předpadě.Michal Dastych

Zateplení vnitřního ostění okna?

(Lubomír), 1. 10. 2013, 09:39

Dobrý den,
ve starším domku bez zjevných projevů vlhkosti zdiva budou měněna stávající kastlová okna za plastová. Podlaha I. podlaží je až 150 cm nad terénem, dům není podsklepen. Obvodové zdivo cihelné šířky 60 cm, fasáda nebude ještě delší dobu zateplována. Je přípustné opatřit vnitřní ostění izolací PUR 30 mm (šířka cca 30 cm), s přesahem na rám okna cca 20 mm — vše s ohledem na rosný bod a přirozený prostup vlhkosti?
Děkuji

RE: Zateplení vnitřního ostění okna?

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHxAFZ14Uj7a-5W4UHlkjFm4Umbm~g), 3. 10. 2013, 09:44

Dobrý den.
V případě, že nebudete tepelně izolovat fasádu, je vhodnější umístit okno hlouběji do okenního otvoru (více do interiéru) a tepelně izolovat vnější část ostění.
V případě použití izolace na vnitřní části ostění, dojde ke snížení teploty zdiva ostění pod tepelnou izolací a může zde docházet k větší kondenzaci než před aplikací tepelné izolace. (V jednovrstvém zdivu dochází ke kondenzaci vždy, pouze ji nevidíte, protože nastává uvnitř zdiva. Pokud se během roku kondenzát postupně odpaří, není to zvláštní problém.) K podobné situaci dochází, když se aplikuje vnitřní zateplení.
Ideálním řešením by samozřejmě bylo společně s výměnou oken provést i vnější zateplení fasády, které je přetaženo přes rám nového okna usazeného na vnější okraj okenního otvoru.
S pozdravem Václav Šváb

zateplení podlahy "keramzitem"

(Peter Kubica), 7. 5. 2013, 16:36

Rád bych přidal svou zkušenost. Dělali jsme obytné podkroví z půdy na starém venkovském domě. Ve stropě zůstaly zdravé trámy. Všechno ostatní šlo pryč. Kamarád-architekt mi doporučoval pevnou palubkovou podlahu položenou na roštu s pásovou kročejovou izolací, parozábranu a minerální vatu. Jenže pak mě soused upozornil na to, že staré trámy zůstaly zdravé jen proto, že tam žádný "igelit" nebyl. Tím myslel parozábranu. A doporučil mi zabednit shora trámy, dát rošt a vysypat keramzitem, protože dřív bylo v chalupách všechno difúzní. Jenže mně to nedalo a začal jsem prověřovat tepelné a zvukové vlastnosti keramzitu. Nakonec jsem přes nějaké centrum sypaných podlah narazil na jemnější a vhodnější materiál, který se trochu podobá keramzitu. Po konzultaci jsem pak měl ve skladbě jasno (od zdola): pohledové masivní palubky 20 mm na trámy shora, geotextilie, ten "keramzit" 80 mm, 2x OSB 12 mm křížem, korková rohož a na to palubky 12 mm, finální úprava voskem. Je to tichá plovoučka. Izoluje ale dýchá. Bylo to sice o něco dražší než jsem chtěl, ale pocitově je to supr a hlavně to po 5 letech nemusím rozebírat kvůli mokré vatě, jak jsem to viděl nedávno v televizi. Někdy mám pocit, že nad věcmi přemýšlíme zbytečně složitě. Ti naši předkové fakt nebyli hloupí. Naše chalupa stojí už druhé století a stát bude jistě dál. Peter

RE: zateplení podlahy "keramzitem"

(q8AjEKB4), 6. 3. 2014, 15:54

Nechci Vám kazit radost, ale tím, že jste tam dal OSB desky, tak je stav velmi podobný tomu, jak byste tam dal igelit. OSB desky páru téměř nepropouštějí, čili všechna vlhkost zespodu zůstane v konstrukci stropu.

tep. izolace u komina

(Roman ), 20. 4. 2013, 13:57

Dobrý den,
jak by měl vypadat detail dodatečné tep. izolace mezi krokve při styku s komínem?
děkuji za radu
R.

Podívejte se například do tohoto katalogu detailů, kde je obvyklé řešení:
http://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Efekt_Katalog2_final.pdf

Vlhkost v zahradním domku, kde se stala chyba?

(VWPsQNuB-lrpQMQN4-ukQNs6JyvjFo), 19. 4. 2013, 15:14

Poptávám stavební poradenství o prostupu tepla/chladu.
Jedná se konkrétně o rozestavěný zahradní domek, podsklepený však ne zcela proti vlhkosti izolovaným sklepem, kde chlad sklepa masívně prostupuje stropem do přízemí objektu přesto, že strop tvoří oboustranně tepelně izolované duté předepjaté panely Spiroll.
Ve sklepě ze spodu panelů je nalepen 2cm extrudovaný polystyrén a shora na panelech je separační 0,5mm PVC fólie, na ni je položen 4cm normal polystyrén (100) a na této vrstvě teprve 5 až 6 cm betonu.
Domnívaje se, že zlepším tepelně izolační vlastnosti, uzavřel jsem vzduchotěsně průběžné otvory v panelech Spirol.
Největší ochlazení však nastalo zejména po tepelné izolaci stropu přízemí = podlahy podkroví, kde na 12mm podhledové palubce leží vrstva skelné vaty 14 cm včetně spodní paronepropustné a horní paropropustné zábrany a vše je prozatím zaklopeno podlahou OSB 22 mm.
O víkendu 13. až 14. dubna 2013, kdy venkovní teplota dosahovala až 20 °C, měl jsem ve sklepě 5 °C a v přízemí pouze do 10 °C.
Určete prosím chyby, které z naznačených postupů vyplývají a mohou za prostupnost chladu, případně která chyba je největší, zásadní, rozhodující.
Budu vděčný za každou radu jak prostup chladu zastavit nebo alespoň zmírnit. Přeji hezký den.

RE: Vlhkost v zahradním domku, kde se stala chyba?

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHxAFZ14Uj7a-5W4UHlkjFm4Umbm~g), 19. 4. 2013, 15:27

Vážený pane Vícho, pochopil jsem, že domek není (alespoň nyní) vytápěný. Tzn. momentální problém vznikl tak, že teplo z exteriéru (v teplých dnech) se nedostalo do interiéru (který byl chladný). Neznám tepelnou izolaci fasády, takže se mohu pouze domnívat, ale možnou příčinou je právě to, že tepelné izolace domu primárně brání v zimě prostupu tepla z interiéru (který je teplejší díky vytápění) do exteriéru (který je chladnější). Zároveň však na jaře a v létě brání izolace prostupu tepla z exteriéru (který je teplejší) do interiéru (který je zejména na jaře vždy chladnější). Dostatečný přísun tepla by měly zajistit okna (solárními zisky, když slunce svítí) a případný dotop, například kotlem. Dále je možné teplo do domu dostat otevíráním oken přes den, aby se do domu dostal teplý vzduch. Tepelná izolace pak brání teplu, které je v interiéru, aby uniklo ven. Z toho co popisujete mi tedy vychází, že u Vás byl spíše problém, aby se teplo vůbec dostalo do obytné části domu. Pokud je dům vytopen (solárními zisky, kotlem), venku je nižší teplota a dochází k únikům tepla — pak je problém v provedení teplených izolací a dá se to zjistit termokamerou. Nízkou teplotu ve sklepě považuji za normální a žádoucí.
Co se týká dotazu na případné chyby:
• U domu pro bydlení by měly být tepelné izolace silnější, aby byl splněn alespoň součinitel prostupu tepla doporučený normou. To v případě sklepa znamená tepelnou izolaci o celkové tloušťce cca 10 cm a na podlaze půdy cca 25—30 cm.
• Tepelnou izolaci je vhodnější dávat vždy z jedné strany konstrukce (ne z obou stran panelu).
• Vzduchotěsné utěsnění otvorů v panelech není v tomto případě příliš vhodné. Protože je vzduch v otvoru mezi tepelnými izolacemi nad a pod panelem, bude v tomto místě pravděpodobně někdy v průběhu roku dosaženo rosného bodu (přesně se to určuje výpočtem) a vodní pára ze vzduchu ve zcela nevětraných otvorech v panelech může začít kondenzovat na vodu.
S pozdravem Václav Šváb

Zateplení staré půdy

(Petr), 19. 2. 2013, 18:47

Dobrý den.Chtěl bych z části půdy chalupy udělat obytnou místnost,kde by se občas přespávalo v létě a občas v zimě.Střecha je klasická-krokve 100x120mm,latě40x60,tašky.Jak silnou izolaci a jestli je postup-tašky,tepelná izolace,mezera asi 3-4cm a parozábrana správný?Děkuji za radu.

Dle zkušenosti je vhodné tloušťku tepelné izolace volit tak, aby byly splněny tepelně-technické hodnoty střechy doporučené normou. V případě tepelné izolace s tepelnou vodivostí lambda = 0,039 W/m.K (obvyklá minerální vlna, konopí, len) se jedná o celkovou tlouštku izolace 34 cm. Protože podkroví nebude trvale využíváno a nebude často vytápěno, je možné použít i tepelnou izolaci tenčí - 20 cm (tím budou splněny hodnoty požadované normou, které jsou méně přísné než hodnoty doporučené). V případě použití tepelné izolace s nižší tepelnou vodivostí, bude možné tloušťku izolace ještě adekvátně snížit. Vždy však vyjde tloušťka izolace větší než je tloušťka krokví a budete tak muset dát i podkrokevní izolaci, což je vhodné i pro zmírnění tepelných mostů tvořených krokvemi.
Skladba střechy ze strany interiéru: vnitřní obklad (palubky, SDK), mezera pro instalace cca 4 cm, parozábrana, podkrokevní vrstva izolace, mezikrokevní vrstva izolace, pojistná hydroizolace (dřevovláknitá difúzně propustná deska nebo difúzní fólie), latě vymezující vzduchovou mezeru min 5 cm, kontralatě s taškami.
Pojistnou hydroizolaci z dřevovláknitých desek lze instalovat i bez sejmutí střešní krytiny, je to ale poměrně pracné. Pokud byste sundaval střešní krytinu, tak je pak vhodnější použít naopak tepelnou izolaci mezi krokvemi a nad krokvemi (z tuhé tepelné izolace - tuhá minerální vlna, polyuretan).

RE: Zateplení staré půdy

(Petr), 20. 2. 2013, 20:02

Děkuji za radu,ale mám z toho zamotanou hlavu.Když si spočítám všechny mezery a tlouštku izolace musím připevnit na krokve další hranoly o tlouštce 15cm plus osb desky a celá střecha mi spadne na hlavu.Dále nevím co je mezikrokevní izolace.Vše mi připadá zbytečně komplikované a drahé a navíc po 10 letech demontovat střechu i s latěmi?A jak se to řešilo dříve-třeba před 40lety,viz Okály?

Řešení izolace pod krokvemi je více: pod krokve můžete umístit latě souběžně s krokvemi. Latě budou ke krokvím připevněny pásy z OSB desek a pásy budou i mezi latěmi (pod krokvemi vznikne takový podvěšený žebřík, do kterého umístite podkrokevní tepelnou izolaci). Stejnou funkci plní tzv. krokvové nástavce, vyráběné z kovových profilů, které se zavěsí pod krokve. Další možností jsou hranoly, umístěné kolmo na krokve (v případě menších tloušťek tepelných izolací pod krokvemi).
Parozábrana může být tvořena fólií slepenou ve spojích a přilepenou k obvodovým konstrukcím (nemusí se jednat o OSB desky).
Podkrokevní izolace se dělá ze strany interiéru a není třeba demontovat střešní krytinu a latě.
Mezikrokevní izolace je normálně tepelná izolace umístěná mezi krokve. Ta obvykle tloušˇkou nepostačuje a proto se přidává ještě tepelná izolace pod. nebo nad krokve. Navíc se touto další izolací výrazně omezí tepelné mosty tvořené krokvemi.

RE: Zateplení staré půdy

(Petr), 22. 2. 2013, 18:33

Mým největším problémem je pojistná hydroizlace.Za žádnou cenu nechci demontovat střešní krytinu(tašky).Musí přece existovat nějaké řešení?Snad ne všichni majitelé starších domků či chat a chalup při zpobytnění půdy demontují střechu.Anebo co když hydroizolaci vynechám?Děkuji za rady.

zateplení střechy

(VWPsQNuDb9BjeP4sI7bMQMvaVWR), 9. 12. 2012, 18:49

Dobrý den.
Prosím o informaci o skladbu vnitřní izolace a parozábrany
Jedná se o chalupu,vrchní krytina plastový šindel,pojistná hydroizolace folie,.tepelná izolace,parotěsná folie,rošt,obložení.
Do teď nebyla parotěsná folie a v místech kde se tepelná izolace dotýkala plného podbití OSB desek,se srážela voda.Vše asi vyřeší parotěsná folie.
Měla by být mezi OSB deskami a tepelnou izolací mezera?
Před tím byla plechová krytina na latích.
Není lepší vytáhnout tepelnou izolaci až do hřebene mezi trámy,než izolovat strop?Jedná se o velice malý půdní prostor.
V krytině jsou instalovány ventilační šablony po 1m
Děkuji za radu

RE: zateplení střechy

(7noyQmV6hUm.Clh6jYmKh.5), 10. 12. 2012, 19:31

Děkuji za rychlou odpověď,OSB jsou mezi pojistnou hydroizolací a tepelnou izolací.Jde mi o to jestli tam má být odvětrávací mezera
Děkuji

Ano, parotěsná fólie pod tepelnou izolací musí být. Z vašeho popisu nevyplývá, kde se nacházejí OSB desky. Tepelná izolace by měla být z vrchu překryta difúzně propustnou pojistnou hydroizolací, nad ní větraná mezera (aby případná vodní pára mohla odcházet větranou mezerou) a střešní krytina.
Obvykle je jednodušší izlovat strop než střechu, ve stropě může izolace tvořit souvislou vrstvu. Pokud naproti tomu dáte tepelnou izolaci do střechy a jen mezi krokve, tak krokve tvoří tepelné mosty.

sniženi a zetepleni stropu

(VWPsQNuDbdnjeP4sI7bMQMvaVWR), 1. 12. 2012, 23:39

Dobrý den mám stary barak strop je slozen (z mistnosti na pudu) omitka,rakos,prkna,tramy s volnym prostorem,prkna,lepenka,skvarobeton.Ja budu snizovat strop cca o 20cm a chtel bych prostor vyplnit vatou.Postup bude nasledujici rost bude s cd profilu mezi ne a povudni strop vlozim vatu dam parozabranu a sdk. Nebude to delat nejakou neplechu?Puda je zatim neobyvatelna. Dekuji za odpoved.

RE: sniženi a zetepleni stropu

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Uj7a-5W4UHlkjFm4Umbm~g), 3. 12. 2012, 12:55

Dobrý den, vhodnější řešení je umístit tepelnou izolaci na podlahu nevytápěné půdy. Konstrukce stropu (trámy, prkna) pak zůstávají pod tepelnou izolací v prostoru vyšších teplot - nikdy nezmrznou, nejsou vystaveny výkyvům teplot a i z hlediska konzdenzace vodní páry se jedná o bezpečnější řešení.
Pokud bude tepelná izolace pod konstrukcí stropu, budou trámy vystaveny teplotním změnám a v případě porušení parozábrany v nich bude docházet ke kondenzaci vodní páry.
Dále příčky v místnosti pod půdou budou tvořit tepelné mosty, což se v případě položení izolace na podlahu půdy (pokud do ní příčky neprocházejí) neděje.
Pokud se ale pro takové řešení rozhodnete, je Vámi navržená skladba správná. Je třeba pečlivě přilepit parozábranu na vnitřní stěny a ve spojích ji těsně slepit. Používejte lepicí pásky k tomu určené, různé kancelářské pásky, izolepy apod. jsou zcela nevhodné!

zateplení stropu na půdu chalupy

(VWPsQNuvWevl5b4Vj7aPZYTw), 5. 4. 2012, 07:40

Dobrý den, mám prosbu, potřebuji zateplit strop mezi obytnou ložnicí a nevytápěnou půdou koupené chalupy. Strop je ze sádrokartonu přišroubován na dřevěném roštu uloženém v kapsách obvodového zdiva místnosti. Shora jsou jen trámy a ten dřevěný rošt pokrytý poškozenou asfaltovou lepenkou, na kterou měla prý přijít izolace pásy.Do budoucna chci strop zakrýt- položit podlahu (osb desky či fošny), aby byla podlaha půdy pochozí. Jde o to, že není položena parotěsná zábrana. Jenže jak a kam s ní? Když jí dám shora na dřevěný rošt- bude ten ve vlhku, Zespoda na sádrokarton? To by pak vyžadovalo ještě jednu vrstvu sádrokartonu. Nebo parotěsnou folii nedávat (role izolace URSA se skelným vláknem by měla být propustná a nezakrývat trámy podlahou, aby vlhkost prošla? Děkuji za odpověď.

RE: zateplení stropu na půdu chalupy

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHxAFZ14Uj7a-5W4UHlkjFm4Umbm~g), 6. 4. 2012, 14:41

Dobrý den, pro konkrétnější informace bych potřeboval vidět řez stropem, ale obecně k parozábranám: Parozábrana musí být z vnitřní „teplé" strany tepelné izolace. To, zda je dřevěný rošt pod nebo nad parozábranou není kritické, pokud je nad roštem souvislá vrstva tepelné izolace. Ve vašem případě je proto možné položit parozábranu na rošt a na parozábranu položit tepelnou izolaci. Díky tepelné izolaci položené nad ním, bude rošt v teple a nebude v něm docházet ke kondenzaci vodní páry (rošt bude v interiérových teplotních podmínkách − podobně jako jakékoliv jiné dřevo, které můžete mít v interiéru). Stejný případ je, pokud máte přiznané trámy v interiéru − parozábrana je vždy až nad nimi.
Důležité je parozábranu vzduchotěsně slepit ve spojích a vzduchotěsně napojit na navazující konstrukce (obvodové stěny, pozednice apod.).
Nad tepelnou izolací by měla být vzduchová mezera a pak pochozí vrstva - vhodné jsou například prkna, mezi kterými jsou mezery pro volný průchod případné vodní páry z tepelné izolace.
Parozábrana musí být použita − pokud byste ji vynechal, dostane se vodní pára do tepelné izolace a zde až "doputuje" k chladnějšímu místu v izolaci, tak zkondenzuje.

Izolace

(Honza), 4. 4. 2012, 15:22

Izolaci jsem řešil dlouho. Nakonec jsem vybral foukanou izolaci a jsem naprosto spokojený.

Zateplení vnitřní stěny

(-eqjeP41QbmMHYqT68m.CYSS_kBu5%enVvbjcL), 2. 3. 2012, 19:58

Jaký materiál je možno použít na zateplení pokojové stěny,která přiléhá ke schodišti v panelovém domě?

RE: Zateplení vnitřní stěny

(Vilda), 3. 3. 2012, 19:04

Zateplení této stěny by se mělo udělat ze strany schodiště asi tak 5 až 8 cm silnou izolací, například deskami, jejichž základem je polystyren a jejichž vnější vrstva je připravena na štuk či jiný povrch.. Důležité je, aby izolace dobře fungovala i v místech, kde schodiště přiléhá ke stěně.

Polystyren na omítce?

(Antonín Novák), 20. 2. 2012, 10:42

Jde zateplovat polystyrenem na již hotovou omítku? Omítka je v bezvadném stavu, drží dobře.Je třeba polystyren ještě dále upevňovat např. hmoždonkymi? Děkuji.

RE: Polystyren na omítce?

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojFm4Umbm~g), 20. 2. 2012, 10:48

Vážený pane Nováku, kontaktní zateplovací systém lze aplikovat i bez kotvení − jen celoplošným lepením. Takové systémy jsou obvykle navrhovány jen pro určité druhy zdiva a pro novostavby (mají rovné a soudržné zdivo) s případným omezením na počet podlaží. Tento systém nabízí např. firma Baumit. Zásadní pro aplikaci je, aby podklad byl dokonale rovný a soudržný. S dotazem, zda je možné aplikovat polystyren na již provedenou omítku se, prosím, obraťte přímo na některého výrobce zateplovacích systémů. Zajímejte se, zda jejich systém půjde ve Vašem konkrétním případě aplikovat jen lepením. Většina výrobců má techniky, kteří obvykle působí přímo v regionech, a lze s nimi zkonzultovat technické dotazy.

izolace

(qhFoWYSSkoBB99o), 20. 8. 2011, 08:57

dobrý den, jaká tloušťka izolace zdí má ještě cenu? Firma mi nabízí 40 cm a mě to přijde zbytečně moc. Chtějí prostě co nejvíc vydělat. Nedá se to nějak jednoduše spočítat? Syn slyšel že na čvut se něco podobného dělá jmenujese to myslím mikroorc. víte o tom něco?

RE: tloušťka tepelné izolace

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHxAFkm4Uj7a-5W4UHlkjFm4Umbm~g), 22. 8. 2011, 11:48

Vážený pane Dvorský,
předpokládám, že se jedná o starý dům nezateplený, např. z plných cihel. Pokud použijete tepelnou izolaci s tepelnou vodivostí 0,38 W/m.K (různé tepelné izolace mají různou tepelnou vodivost, ale tohle číslo můžeme považovat za obvyklou hodnotu u řady průmyslových i přírodních tepelných izolací), tak pro splnění požadavků české normy potřebujete tloušťku izolace cca 8 cm, doporučeno je ale (opět vycházím z této normy) cca 14 cm, pro splnění požadavků na nízkoenergetický dům potřebujete cca 22 cm izolace a pro pasivní dům cca 28 cm. Tloušťky berte jen jako vodítko - není to dogma. Důležitá je i tepelná izolace ostatních částí domu (střecha, podlaha, okna), které tvoří celkovou energetickou bilanci domu. Kromě toho je důležitá i vnitřní povrchová teplota konstrukcí - z tohoto důvodu jako úplné minimum doporučujeme těch cca 14 cm izolace (viz výše), které zajistí dostatečnou vnitřní povrchovou teplotu. U firmou nabízené izolace je otázka, o jakou izolaci se jedná. Tloušťka 40 cm je např. opodstatněná, pokud izolujete slaměnými balíky – slaměný balík má horší tepelněizolační schopnosti než "obvyklé" izolace a s menší tloušťkou než 40 cm ho neseženete, navíc se jedná o velmi levnou izolaci, takže vyšší tloušťka není finanční problém.
Výpočetní program, který zmiňujete se jmenuje ECOkalk, stojí cca 330 Kč a nabízí jej firma MikroORC (http://www.mikroorc.cz). S tímto programem však nemám žádné zkušenosti. Zdarma ke stažení je například výpočetní program Hestia (http://hestia.energetika.cz).
V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2019. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2019 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS