Vybíráme tepelnou izolaci pro fasádu staršího domu
9. 11. 2015

Vybíráme tepelnou izolaci pro fasádu staršího domu

Přibývá majitelů starších domů, kteří řeší otázku zateplení. Mnozí pečlivě zvažují výši investice. Kolik se dá ušetřit na tepelné izolaci?

Příčinou levnějšího zateplení může být pochopitelná finanční opatrnost, snaha vyhnout se úvěru a podobně. Rozhodující roli může hrát technický stav domu nebo plán rekonstruovat ho v průběhu více let a další okolnosti.

Nevyplácí se však šetřit na síle izolační hmoty. Povídali jsme si o tom s Václavem Švábem, ekoporadcem z plzeňského Environmentálního informačního centra občanského sdružení Envic. To se zaměřuje na osvětu, vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Vedle jiného se speciálně věnuje úsporám energií v rodinných domech. Poradili zde už řadě stavebníků z celé České republiky.

i

Informace o zateplovacích materiálech a postupech můžete získat během akci, které organizuje plzeňské sdružení Envic.

„Majitel má několik možností, jak zateplení realizovat: Své požadavky zadá stavební firmě a ta se o další včetně projektu postará. Stejně tak může oslovit projektanta a s hotovým projektem pak najít vhodnou firmu, případně stavět svépomocí,“ říká Václav Šváb. Připouští i další možnost, týkající se všech, kdo sami přikládají zednickou lžíci k dílu.

„Ano, ultrašikovní kutilové a znalci devatera řemesel mohou sami všechno důležité nastudovat, promyslet, naplánovat a zrealizovat.“

Prvním krokem jsou opatření proti vlhkosti

Základní otázka při zateplení starého domu se týká jeho vlhkosti: Je-li přítomna, musí se bezpodmínečně odstranit odvlhčením a hydroizolací. Pouze na vysušenou stavbu je možné aplikovat nějaký druh kontaktního zateplení.

zateplení svépomocí

i

Vlhké zdivo ztrácí svou přirozenou tepelně izolační schopnost a teplo jím snadno uniká. Voda je výborný tepelný vodič.

Ale i po důkladných odvlhčovacích stavebních úpravách je zejména u starších budov vhodné vybrat takový izolační materiál, který je schopen dobře propouštět vodní páry. Ty by jinak kondenzovaly a vlhkost by se stala zdrojem stavebních poruch, případně plísní.

V těchto případech se lépe než polystyren uplatňují izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy, minerální vlny. Tam, kde se nelze vlhkosti zbavit (některá stará zdiva určitou míru vlhkosti dokonce vyžadují, aby nepopraskala) lze zateplení začlenit do tzv. provětrávané fasády. Do ní se obvykle dává měkká vláknitá izolace podobně jako do střech. Hodí se minerální vlna, měkké dřevovlákniité či konopné desky, drcená celulóza aj.

Kdo projektuje zateplení, ale i ten kdo s těmito hmotami pracuje, by měl znát doporučení výrobce, jak stavbu tou kterou izolací zateplit, případně absolvovat proškolení. Při volbě vhodné izolační hmoty je důležitá rovněž její tuhost a nasákavost.  

Odborné výpočty pomohou s výběrem

Odborníci znají výpočty, které jasně prokážou, které izolace a který systém jsou vhodné, a například, že obyčejný polystyren by mohl být špatnou volbou. Nepolystyrenové izolace jsou vesměs dražší materiály, na druhou stranu potěší ekologicky založené stavebníky svým přirozeným původem nebo nižšími energetickými náklady na výrobu.

dřevitá vlna jako pevná deska i volně tvarovatelná 

Při hledání správného izolačního materiálu bychom měli vědět, co se skrývá pod pojmem difúzní odpor. Tak se odborně nazývá  schopnost materiálu propouštět vodní páru. Tzv. faktor difúzního odporu, označovaný  řeckým písmenem μ (mí), vyjadřuje  těsnost materiálu. Platí: Čím těsnější je vrstva materiálu, kterou se snaží vodní pára proniknout, tím větší klade difúzní odpor.

Izolační materiály určené na fasádu by měly patřit spíše mezi propustnější materiály. Jejich propustnost se však významně liší.

„Nedovedu si představit, že by se dům rekonstruoval bez výpočtů síly tepelné izolace a průchodnosti vodních par izolací,“ upozorňuje Václav Šváb. Svěří-li majitel domu zateplení kamarádovi zedníkovi, který sílu a druh izolace vybere jen odhadem, nemusí to být nejlepší řešení. Měl by vědět a počítat.

Izolační materiál je třeba vybírat podle jeho tepelné vodivosti. Tu udává součinitel tepelné vodivosti, který výrobci tepelných izolací uvádějí u svých výrobků. Čím je jeho hodnota nižší, tím lepší má daný materiál tepelněizolační vlastnosti.

Tepelný odpor materiálu, tedy jeho schopnost zadržet teplo, závisí na síle materiálu a jeho tepelné vodivosti.

Značí se značkou R a udává v jednotkách m²K/W.

vzorník materiálů, zateplení fasády

Ve stavební praxi a požadavcích norem se používá tzv. součinitel prostupu tepla označovaný písmenem U – jeho hodnota je vypočítána z tepelného odporu zmíněného výše a dalších parametrů. Výpočet zájemci naleznou v odborné literatuře nebo na internetu.

Součinitel prostupu tepla informuje o tom, kolik wattů projde 1 metrem čtverečným při rozdílu teplot 1 Kelvin. Čím je hodnota součinitele prostupu tepla nižší, tím jsou lepší tepelněizolační vlastnosti dané stavební konstrukce (stěny, střechy, okna atd.) 

Ať je izolační vrstva jakkoliv silná, stavebník zaplatí za lepidlo, perlinku, hmoždinky, omítku, barvu, vypůjčení a stavbu lešení a práci tutéž částku.

Čím lepší tepelněizolační parametry dosahuje materiál, ze kterého je tepelná izolace vyrobena, tím tenčí může být vrstva tepelné izolace.

Každý centimetr izolace stojí peníze. Ale pozor, současně platí: Cenový rozdíl například mezi polystyrenovými deskami až dvojnásobně silnými je vzhledem k celkovým nákladům na zateplení fasády poměrně malý. Proto se není třeba obávat významného zvýšení ceny při koupi silnější tepelné izolace.

lepení polystyrenových desek přímo na cihly

Orientační tabulka uvádí v procentech, jak se zhruba liší cena kompletního zateplení fasády podle tloušťky a druhu použité izolace, přičemž základem srovnání (100 %) je izolační systém s polystyrenovou deskou o síle 200 mm.

Izolační materiál R
Tepelný odpor m2K/W
U
Součinitel prostupu tepla W/m2.K
Cena
(zhruba)
v %
Fasádní
polystyren 50 mm 
1,35 0,74 85
Fasádní polystyren 100 mm  2,65 0,375 92
Fasádní polystyren 200 mm 5.30 0,189 100
Fasádní polystyren 300 mm 7,95 0,124 110
Minerální vlna
300 mm
7.55 0,133 210
Foukaná celulóza
v dřevěném roštu 
270 mm, DVD 60 mm
7,62 0,131 200

Jak velké budou výhody

Síla tepelné izolace spolu s dalšími stavebními tepelně izolačními opatřeními určuje, jak bude dům náročný na energii potřebnou k vytápění. 

polystyrénové desky

Stavebník může úpravami zateplit dům tak, aby významně snížil tepelné ztráty a tím i náklady na topení. Velmi kvalitním celkovým zateplením a dalšími opatřeními lze potřebu energie stlačit až k hodnotám odpovídajícím některé ze tří kategorií tzv. nízké energetické náročnosti domu. Podle množství tepla potřebného pro vytápění na 1 m² podlahové plochy za 1 rok se takový dům označuje jako

i

Nezateplené domy spotřebují často více než 300  kWh/m² za rok!

 • Energeticky úsporný: Spotřebuje se v něm méně než 70 kWh/m² za rok.
 • Nízkoenergetický :  Má svou hranici potřeby tepla 50 kWh/m² za rok.
 • Pasivní: Vystačí si se spotřebou nanejvýš 15 kWh/m² za rok.

U nízkoenergetických domů je obvykle součástí řešení též větrací systém se zpětným získáváním tepla z vyvětrávaného vzduchu. U pasivních domů je použití takového systému nezbytné.

Ale stejně tak si může stavebník vytknout cíl méně náročný. I v tom případě ušetří část dosavadních provozních nákladů za vytápění, mnohdy významnou.

Kolik centimetrů? Aspoň osm, ale raději šestnáct! 

„Zjednodušeně lze říct, že nosnou zeď z pálených cihel širokou obvyklých 30 nebo 45 cm velmi dobře tepelně izolují fasádní desky z minerální vlny nebo běžný fasádní polystyren silný 16 cm,“ uvádí příklad Václav Šváb.  

„Kdo chce tutéž zeď zateplit tak, aby jen vyhověl nejnižší, požadované, hranici české normy, vystačí s 8 až 10 cm minerální vlny nebo polystyrenu,“ dodává ekoporadce.

„Také tato síla izolace zajistí úspory energie potřebné na vytápění, zlepší tepelnou pohodu domu a zabrání kondenzaci vody a tvorbě plísní na vnitřních zdech.

Nepokládáme ovšem za rozumné snižovat sílu izolace pod hodnoty doporučené českou normou, tedy cca 16 cm izolace pro cihlovou zeď! Navíc, jak patrno z tabulky, cenový rozdíl mezi různě silnou izolací je nesrovnatelný s  efektem  zateplení, které silnější izolace přináší.“

zateplení fasády - schéma

Správné zateplení zlepší řadu vlastností domu:

 • Sníží každoroční náklady na vytápění.
 • Brání tepelným ztrátám mj. odstraněním tzv. tepelných mostů, tedy míst, kudy teplo uniká z nezatepleného domu nejvíc (základy, spáry, ostění) a která zapříčiňují kondenzaci vody a vznik plísní na vnitřních stěnách.
 • Zvýší vnitřní teplotu stěn a tím i tepelnou pohodu místností.
 • Sníží přehřívání pokojů v létě.
 • Chrání zdivo proti mrazu, prodlužuje životnost stavby.

Praktické tipy z infocentra sdružení Envic

Na zateplení domu si nechte vypracovat projekt — zadejte ho buď projektantovi nebo objednejte u dodavatelské firmy, která s projektanty spolupracuje.

 • Zateplení domu řešte komplexně — pamatujte například na sokl a základy stavby.

Využijte nejvhodnější tepelnou izolaci. Vedle polystyrenu a minerální vlny existuje například celulózová drť, dřevovláknité desky, len, konopí, rákosové rohože apod. Liší se například tím, jak propouštějí vodní páru. To je důležité tam, kde hrozí problémy z vlhkostí.

 • Kvůli vlhkosti zvažte také možnost zateplit dům provětrávanou fasádou s izolací z minerální vlny, celulózy apod. Existuje i polystyren s drobnými otvory, díky kterým lépe propouští vodní páru.

předsazené okno

Nová okna nechte umístit až na úroveň zdiva fasády. Tepelná izolace pak bez přerušení překryje i rámy oken, a tak vlastně nevznikne žádné ostění, které by bylo třeba izolovat tenkou (a tedy nedostatečnou) tepelnou izolací. Je dokonce možné rámy oken upevnit až před zdivo tak, aby ho mohutný blok izolační hmoty s patřičným zářezem chránil také z boku (viz snímek).

 • Spáru mezi okenním rámem a izolací je vhodné vybavit speciální exteriérovou okenní páskou (viz týž snímek). Podobně je dobré ošetřit interiérovou spáru vnitřní páskou. Obě zamezují průniku vlhkostí a pronikání vzduchu a prodlužují životnost osazení okna.  
i

Při zvažování, jak a čím zateplit dům, se můžete s dotazy obrátit na informační centrum občanského sdružení Envic, ic.plzen@envic.cz, telefon 377 220 323.

Nezapomeňte, že výměna oken bez tepelné izolace stěn může zhoršit vlastnosti stavby; zvýší vlhkost vzduchu, která na studených nezateplených stěnách kondenzuje a tvoří se plísně.

 • Po výměně netěsných oken za těsná je v každém případě nutné větrat více než před výměnou nebo si pořídit větrací systém.

Při volbě tepelných izolací a oken je dobré se řídit alespoň hodnotami uváděnými českou normou (ČSN 73 0540). Doporučené hodnoty zajišťují dobrou tepelnou izolaci. Ale i normou požadované nejnižší hodnoty jsou přijatelným řešením.

Autor Jan Tomášek.

Vložte nový komentář jako nepřihlášený uživatel nebo se přihlaste.
Povinné položky jsou označeny *

Napište číslicí výsledek příkladu: osmplusdva = 

Pokud jste již registrováni na iReceptáři, přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Povinné položky jsou označeny *

Diskuse

vložit dotaz »

Zateplení kůlny

(VWPsQNut0_mMHYZ14-ujEKrg37P~QkR6jXmdfYTuVVSsQNu), 15. 11. 2016, 17:02

Dobrý den. Máme postavenou kůlnu s tloušťkou zdiva 17,5cm (Heluz). Jak silný polystyren zvolit na zateplení obvodového zdiva? Tl. 5 nebo 7cm? V kůlně se nebude topit, a když tak jen pár dní v roce temperovat (v největších mrazech). Kvůli přívodu vody ze studně, aby voda nezamrzla. Musím v tomto případě řešit rosný bod na obvodovém zdivu? Děkuji předem za odpověď. Boháč

Zateplení stropu suterénu RD

(q8AjEKCaaemMFYrY3grB), 9. 11. 2016, 12:31

V rámci "kotlíkových dotací" mi bylo energetickým specialistou navrženo zateplení stropů suterénu fasádním polystyrénem o tl. 6cm. Strop je vytvořen z keramických trýmců a vložek Miako 18/45B, opatřených vápenocementovou omítkou se štukovou úpravou povrchu. Můžete mi poradit čím izolační desky lepit, jak a čím je kotvit ke stropu?

rada

(Kutil s.r.o.), 12. 9. 2016, 15:38

zde najdete vše co potřebujete vědět, aby jste zateplily dům a mnoho dalšíh http://www.elegantnibydleni.cz/nejvyssi-cas-zateplit-dum/

zateplení

(VWPsQNuL-fmMFYqTVvdjcL4Vj7aPZYTw), 23. 8. 2016, 15:37

Dobrý den, máme starý dům cca 60 let. Chtěli bychom jej "zateplit" nebo lépe řečeno zestetičnit. Fasáda je taková ta klasická stará "písková". Chceme použít polystyren ale nevíme jakou tloušťku. Dům drží teplo krásně to zas ano ale vypadá hrozně. Zdivo je silné 60 cm.

Izolace RD

(s.AuRYSSzfmMFYq168yy.YsVVt%), 13. 10. 2013, 23:09

Dobrý den, rozhodli jsme se zateplovat RD-zdivo Keratherm šíře 36,5cm, polystyrenem. Je šířka izolace 10cm dostačující nebo lépe více izolace. Za odpověď předem děkuji.

Teplo

(VWPsQNuCWfvvQNs6JyvjFo), 10. 10. 2013, 14:14

My máme nově od loňského roku fasádní polystyren 50 mm a jde to zkutečně poznat - dům udrží déle teplo a spotřeba pelet je o dost menší. Ještě před zateplením jsme uvažovali o zateplení minerální vlnou, ale nakonec nám firma doporučila spíše polystyrén.

Zateplení domu po povodni

(Pavel), 12. 6. 2013, 07:46

Minulý rok jsem si nechal zateplit dům foukanou izolací. Bohužel nás postihly povodně a vyplavilo to spodní patro. Chtěl jsem se zeptat, ztda je možné znovu nechat zateplit dům, když nám takto navlhly zdi? Máte někdo zkušenosti? Děkuji za všechny odpovědi

zateplení starého domu

(VWPsQNuAc8AkQNs6JyvjFo), 5. 6. 2013, 23:36

Čím a jak zateplit starý kamenný dům na kterém je nástavba z porothermu šikmá střecha je již zateplena min.vatou Isover unirol profi 16+8cm a pod fasádu?kamenná zed je silná ale cihly se zateplit musí ,ale bojíme se plísní,polystyren tedy raději ne že?Lipšová

RE: zateplení starého domu

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Uj7a-5Wi4VWPjEp~6Kx), 12. 6. 2013, 08:46

Zateplit je třeba i kamennou zeď - je sice silná, ale kámen má minimální tepelně izolační vlastnosti, takže představuje značné ztráty tepla. Pro kamenou zeď (kde předpokládám není hydroizolace a je možné vzlínání vody z podzákladí) je nejvhodnější provětrávaná fasáda s použitím vláknité tepelné izolace (len, konopí, dřevovláknité desky, minerální vlna). Další alternativou je polystyren s otvory s difúzně propustnou omítkou nebo minerální vlna s difúzně propustnou omítkou.

dotaz zateplení dřevostavby

(VWPsQNuL-fmMFYqTVvdjcL4Vj7aPZYTw), 3. 5. 2013, 10:43

Dobrý den, prosím o radu. Jde použít na zateplení dřevostavby (vnější stěny z OSB desek vnitřní příčky izolační vata) i npř. Synthos XPS Prime 50L tl. 5 cm ? V popisu u výrobku píšou, že jde použít i na vnější stěny. Můžu mít celkem výhodnou cenu. Případně, jaké výhody a nevýhody v použití na zateplení fasády má zmíněný XPS oproti klasickému fasádnímu polystyrenu? Děkuji za odpověd´.

RE: dotaz zateplení dřevostavby

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Uj7a-5Wi4VWPjEp~6Kx), 4. 5. 2013, 18:13

U Vámi uváděného XPS jsem nenašel údaj o faktoru difúzního odporu, předpokládám tedy, že má hodnotu obvyklou pro XPS: 100 - 200. Fasádní EPS naproti tomu má tento faktor cca 20 - 50.
U dřevostaveb obecně je problém tepelně izolovat z vnější strany materiálem, který má vysoký faktor dif. odporu. Vyžaduje to dokonalé provedení parozábrany, z čímž se v reálné stavbě počítat nedá. Skladba stěny dřevostavby též není zcela vhodná, protože OSB deska na vnější straně je opět vrstvou s vysokým dif. odporem (cca 100 - 200). Polystyren by to tedy již výrazně zhoršit neměl, přesto bych jej nedoporučil (XPS ani EPS). Vámi vybraný XPS je méně vhodný než fasádní EPS, právě proto, že má vyšší faktor dif. odporu.
Ve Vašem případě bych doporučil tepelně izolovat maximálně difúzně propustným materiálem - minerální vlnou nebo dřevovláknitou deskou (faktor dif. odporu cca 1 - 5) se stěrkou a omítkou maximálně difúzně propustnou (tyto zateplovací systémy pro dřevostavby existují).

zateplení fasády

(VWPsQNuL-fmMFYqTVvdjcL4Vj7aPZYTw), 17. 12. 2012, 21:24

Prosím vás mam dum ktery se sklada spodní patro plna cihla horní patro plnosilikatová tvarnice obezděna 15cm plnou cihlou.Plocha střeca se sklonem není rovna.Střecha je zateplena foukaným papíremtlouštka 30cm.Okana jsou vyměnena za plastová.Jakou tepelnou izolaci dat na fasadu,tak aby nevznikly nějake problémy?Děkuji.

Dobrý den, pokud je zdivo suché – tzn. nedochází ke vzlínání vody zdivem – můžete použít v podstatě jakýkoliv certifikovaný vnější zateplovací systém (tzv. ETICS). Takové systémy jsou navrženy jako celek, aby všechny jeho komponenty (např. lepidlo, tepelný izolant, stěrka, omítka) správně fungovaly. Tloušťku tepelného izolantu doporučuji takovou, aby stěna po zateplení splňovala doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle české normy (73 0540). U obvyklých izolací se jedná o tloušťku cca 16 cm. Můžete volit jak průmyslové izolace (polystyren, minerální vlnu, tak i přírodní (konopí, len dřevovláknité desky).

Kolik se dá uspořit?

(Jiří Dostál), 8. 3. 2010, 12:02

Jakých úspor energie na vytápění lze dosáhnout zateplením domu?

RE: Kolik se dá uspořit?

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojFm4Umbm~g), 8. 3. 2010, 13:03

Zateplení domu je vhodné řešit komplexně – tedy provést výměnu oken i zateplení obvodových stěn včetně soklu, střechy (nejvyššího stropu), podlah pokud je to možné a případně instalovat energeticky úsporný větrací systém. V rámci zateplování je dobré se při volbě tepelně izolačních vlastností stěn, střech, oken atd. řídit alespoň hodnotami doporučenými českou normou (ČSN 73 0540). Ty zajišťují dobrou tepelnou izolaci a zároveň se podle nich řídí i dotační program Zelená úsporám. O něco lepší parametry je pak třeba volit pro rekonstrukci domu na nízkoenergetický standard, výrazně lepší parametry pak při rekonstrukci na standard pasivní. U rekonstrukcí domů dle normou doporučených hodnot lze dosáhnout úspor energie na vytápění cca 40 – 70 %. U rekonstrukcí na pasivní standard je dosažitelná úspora energie i 90 %!

Zateplování podle normy

(Petr), 25. 2. 2010, 12:48

Jaká tloušťka tepelné izolace je třeba pro dosažení tepelně izolačních vlastností doporučených českou normou ČSN 73 0540?

RE: Zateplování podle normy

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojFm4Umbm~g), 25. 2. 2010, 12:49

Pokud je zateplována cihlová stěna (z plných pálených cihel), je potřebná tloušťka tepelné izolace obvykle používaných typů cca 16 cm, pro zateplení střechy je to cca 30 cm tepelné izolace a pro zateplení stropu pod nevytápěnou půdou cca 20 cm tepelné izolace.

RE: Zateplování podle normy

(VWPsQNuJW_ruQNs6JyvjFo), 26. 2. 2015, 20:31

Dobrý den,
jaká je doporučená tlouštka izolace u kamenného domu?všude čtu že norma uvádí cihlu min 16cm, ale u kamenného zdiva tento údaj nemohu najít..

Děkuji

RE: Zateplování podle normy

(VWPsQNuNVvbjcL7dWom.CYsXVt~FQmT6hUojEm4UHx05km4Uj7a-5Wi4VWPjEp~6Kx), 3. 3. 2015, 16:55

Dobrý den,
v případě kamenného zdiva se doporučené tloušťky izolace příliš neliší od tloušťky izolace pro cihlu 45 cm. Tepelné izolace se součinitelem tepelné vodivosti lambda = 0,039 je potřeba cca 16 cm u tloušťky zdiva 60 nebo 75 cm. V případě kamenného zdiva 90 cm je doporučená tloušťka izolace cca 15 cm, takže ty rozdíly v podstatě nemá smysl řešit. Uvedenými tloušťkami izolace dosáhnete doporučených hodnot součinitele prostupu tepla normou. Je vhodné tloušťku spočítat pro konkrétní uvažovanou tepelnou izolaci ("lambdy" různých izolací se liší). U kamenného zdiva je obvykle také třeba použít difúzně propustné řešení (tepelné izolace i vnější vrstvy). Je též potřeba počítat s velkou akumulační schopností zdiva - přerušované vytápění v průběhu dne v takovém domě nemá smysl uvažovat.

Co najdete ve zpravodaji?
Podívejte se na ukázku...

PředchozíDalší
Portál provozuje Tarsago | © 2018 VIZUS & Tarsago | kontakt | Používáme redakční systém Vizus CMS