Ceny energií neustále rostou, a tak stále platí úsporný bonmot: Nejlevnější je ta energie, kterou vůbec nespotřebujeme! Česká republika patří mezi země s nejvyšší spotřebou energie na obyvatele. V domácnostech převážnou většinu energie spotřebujeme na vytápění, ale zanedbatelná není ani letní spotřeba energie na klimatizaci.

Chybějící či nedostatečná tepelná izolace přitom s sebou nese nejen velké tepelné ztráty a stále vyšší náklady na vytápění, ale také riziko poškození zdiva vlivem promrzání.

Dvě „mouchy“ jednou ranou

Chcete jednat ekonomicky a zároveň šetřit životní prostředí? Při stavbě či rekonstrukci svého domova můžete obého dosáhnout důkladným zateplením. Zkušenosti ukazují, že úspory energie mohou činit 20 až 30 % z celkové spotřeby na vytápění.

Pokud chceme k vytápění efektivně využívat obnovitelných zdrojů energie, neobejdeme se bez kvalitního zateplení budovy. Výši skutečně dosažených přínosů zateplení samozřejmě výrazně ovlivňuje kvalita návrhu i provedení.

Zateplování budov přitom patří mezi výjimečné stavební technologie, které jsou k investorovi velmi přátelské, neboť vložené finance se vracejí v úsporách.

Investovat do energeticky úsporných stavebních úprav se tedy vyplatí: Částky, které ušetříte v důchodovém věku na topení budou vlastně jakýmsi velmi výhodným úrokem z částky, kterou jste do zateplení vložili. Kvalitní tepelnou izolaci domu tak lze bez nadsázky označit za nejlepší způsob důchodového pojištění. Zateplení může pomoci i při řešení bytové krize: umožňuje upravit rekreační stavby na trvale a úsporně obyvatelné.

Správný postup při zateplování

Často se podceňuje příprava a vlastní provedení zateplení. Bez dobré přípravy probíhá provádění chaoticky a s řadou chyb. Vzrůstá riziko volby nevhodných materiálů a nedodržení technologického postupu, jednotlivé kroky nebývají provázané a obvykle celé dílo skončí s výrazně nižším výsledným účinkem.

Zateplování přitom klade na zhotovitele nejvyšší nároky − patří k řemeslně novým činnostem, které jsou citlivé na dodržování technologické kázně, na kvalitu a správné uplatnění vstupních materiálů.

Nejde o maličkost: Pokud se podaří vyrobit při zateplování zmetek, málokdo přizná chybu na své straně. Například stavebník to, že ve snaze ušetřit neměl projektovou dokumentaci, že si špatně vybral prováděcí firmu, že nebyly plněny technologické podmínky nebo že se kombinovaly nejlevnější materiály různých výrobců.

Obdobně postupují prováděcí firmy. Zhusta pak stavebník i realizační firma svá vlastní pochybení zastírají tvrzením, že zateplování nakonec způsobí spíše problémy a že je lepší ho vůbec nedělat.

Při projekčně a řemeslně správném přístupu je však zateplení kvalitní technologií s dlouhodobě ověřeným účinkem i životností.

Důležité: energetický audit a projektové práce

Správný postup musí obsahovat následující kroky:

 • energetický audit
 • zpracování projektové dokumentace
 • výběr zhotovitele
 • vlastní provedení

Energetický audit stanoví energetickou bilanci současného a reálného budoucího stavu (navrženého ve variantách), doplněnou o zhodnocení ekonomických podmínek provedení a provozu. Vybraná varianta vymezí zadání pro následný projekt zateplení.

Energetický audit tak stavebníkovi dává se zárukou technicko-ekonomický podklad pro rozhodování v oblasti, kde se dosud řídil buď odhadem, nebo radami od známých či sousedů.

Projektová dokumentace i energetický audit bývají považovány za zbytečné formality, které prodražují celou akci. Ovšem oprava první závady po instalaci zateplení bývá dražší než cena dokumentace, která riziko chyb výrazně snižuje.

Navíc bývá jedním z požadovaných dokladů při rozhodování o státních podporách v programech úspor energie a regenerace domů a při jednání o půjčkách ho vyžadují i banky.

Projektová dokumentace slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení i při povolení stavby formou ohlášení. Je z ní patrný rozsah a kvalita stavebních prací, jejich návaznost a proveditelnost. Umožňuje posoudit, do jaké míry jsou záměry stavebníka v souladu s veřejnými zájmy (zejména se stavebním zákonem a jeho vyhláškami) a vytváří základní podklad pro smluvní jednání o realizaci zateplení. Instalace zateplení bez projektové dokumentace se obvykle obrátí proti stavebníkovi.

Je-li provedená projektová dokumentace podle energetického auditu součástí smlouvy, omezují se na minimum i spory mezi zhotovitelem a stavebníkem o rozsahu a kvalitě prací, zejména v závěru akce. Bez těchto dokladů se neobejde účinný technický stavební dozor i přejímka hotového díla.

Stavební řízení

Zateplení domu podléhá stavebnímu řízení. O rozsahu řízení rozhoduje místně příslušný stavební úřad. Ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek vyplývá, že zateplení se (až na výjimky) má provádět pouze na základě stavebního povolení. Výhodou pro stavebníka je přísnější kvalitativní přejímka zateplení při předávání díla k užívání.

I tehdy, když je zateplení prováděno jen na ohlášení stavebnímu úřadu, má stavebník jednoznačnou povinnost prokázat a doložit splnění obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj (č. 137/1998 Sb.).

Kterou firmu vybrat?

Zhotovitele stavby vybírejte pečlivě a oslovte více firem. V zadání jasně vymezte rozsah prací i požadavek na prodlouženou záruku (5 až 10 let).

Zvláště podezřelé jsou nabídky s nereálnými lhůtami dodání a s příliš nízkou cenou – spěch i nízké ceny zvyšují pravděpodobnost, že odevzdané dílo nebude mít potřebnou kvalitu.

Důležité je ověřit kvalifikaci zhotovitele (živnostenský list, osvědčení o proškolení v práci se zateplovacím systémem, reference). Nabídky prací musejí odpovídat projektové dokumentaci, nabízené třídě kvality a způsobu provedení. Nejlepší je, když vám s vyhodnocením nabídek a volbou pomůže nezávislý odborník.

Základní podmínkou je kvalitní smlouva o dílo (např. zformulovaná podle občanského zákoníku). Správnou formulací lze předejít neplnění smluvních závazků či případným nejasnostem a sporům. Smlouva o dílo by vždy měla obsahovat:

 • rozsah prací
 • lhůty plnění
 • smluvní cenu (pevnou nebo způsob jejího určení, vždy včetně DPH)
 • platební podmínky
 • kvalitativní podmínky díla (vhodná je například formulace: „dílo musí splňovat všechny požadavky platných českých norem“)
 • požadavek užití ověřeného zateplovacího systému a jeho třídu kvality
 • záruční dobu (lhůty pod 5 let jsou nevýhodné, výrazně nad 10 let podezřelé)
 • Aby byla dodržena požadovaná kvalita díla, lze rozhodně doporučit jak technický dozor stavebníka, tak i autorský dozor projektanta. sankce při neplnění smlouvy
 • podmínky odstoupení od smlouvy
 • podmínky převzetí dokončeného díla
 • pojištění díla a jeho záruk ve prospěch stavebníka

Pokud se vyskytnou pochybnosti o kvalitě a nedojde k dohodě o způsobu odstranění nedostatků, technický dozor by měl stavbu pozastavit a včas přizvat nezávislého znalce.

Základním dokladem o postupu provádění stavby při zateplování je stavební deník. Jeho vedení patří mezi zákonné povinnosti zhotovitele.

Přejímka zateplení

Řádné ukončení zateplování a podrobnosti přejímky mají být upřesněny ve smlouvě již před zahájením prací.

O přejímce zateplení se sepíše datovaný zápis, který podepíší obě strany. Tím přechází na objednatele vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotoveném díle (až do podpisu nesl riziko zhotovitel).

Současné právní úpravy nepřipouštějí, aby objednatel převzal zateplení s vadami a nedodělky, které nebrání jeho užívání. Dodavatel o předání s vadami a nedodělky často usiluje, ovšem pokud nás k tomu jako objednatele přemluví, velmi často se pak jen velmi obtížně domáháme odstranění nedostatků.