Polystyren nebo minerální vlákna, perlinka, tmel, lišty

Můžeme volit mezi izolací polystyrenovými deskami a minerálními vlákny. V obou případech si lze zvolit tloušťku izolantu a najít tak optimální kompromis mezi mírou požadovaného zateplení a stavem vlastní peněženky. Pokud ovšem chceme dosáhnout určité účinnosti zateplení fasády a měrné roční potřeby tepla na vytápění, neobejdeme se bez projektových výpočtů. Z nich vyplyne síla izolační vrstvy, ale případně i nutnost dalších stavebních úprav.

Největší riziko se ovšem skrývá pod krunýřem zateplené fasády, která nedýchá. Zde se může hromadit vlhkost. Ta jednak sníží účinnost tepelné izolace, jednak může postupně poškozovat zdivo samotné.

Největší riziko se ovšem skrývá pod krunýřem zateplené fasády, která nedýchá. Zde se může hromadit vlhkost. Ta jednak sníží účinnost tepelné izolace, jednak může postupně poškozovat zdivo samotné.

Slabinou kontaktních zateplovacích systémů bývá křehkost, respektive nižší odolnost vůči mechanickému tlaku. (Například příliš úzké konce zatíženého žebříku opřeného o nový povrch v něm mohou vytlačit drobné, ale nevítané otisky.) Části fasády, kterým hrozí mechanické poškození (například od míče z blízkého hřiště) se však dají chránit pomocí speciálních systémových technologií a prvků, které mechanickou odolnost zvýší.

Při rekonstrukci zpravidla nestačí odstranit starý fasádní systém a nahradit ho novým systémem s vloženou izolační vrstvou. Takové řešení je možné jen v případě, že zdivo není vlhké ani jiným způsobem vážně poškozené.

Na drobná poškození původního podkladu ovšem kontaktní systém stačí: Na celou plochu zateplení aplikujeme ztužující vrstvu ze sklotkaniny (tzv. perlinky) a tmelu.

Úskalím této varianty může být správná volba lepicí hmoty s vhodným podílem organických pojiv, která zajišťují optimální přilnavost zateplení ke stávajícímu povrchu. Každopádně však musíme mít jistotu, že je zdivo suché, protože kontaktním zateplením fasády se zhorší její difúzní vlastnosti (průchodnost vodních par).

Co tvoří vnější kontaktní izolační systém

Součásti vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů se dají pořídit jednotlivě i jako ucelené sestavy průmyslově zhotovených stavebních prvků. Za tento celek pak výrobce nese odpovědnost.

Pro pojmenování těchto systémů se mezi odborníky vžila anglická zkratka ETICS (External thermal insulation composite systems), v překladu vnější kompozitní tepelně izolační systém.

Že výrobek (systém ETICS) pozitivně prošel evropským prokazováním shody jednoduše zjistíme tak, že je označen symbolem CE a dodavatel by k němu měl doložit i ES prohlášení o shodě, které vystavuje výrobce systému.

Že výrobek (systém ETICS) pozitivně prošel evropským prokazováním shody jednoduše zjistíme tak, že je označen symbolem CE a dodavatel by k němu měl doložit i ES prohlášení o shodě, které vystavuje výrobce systému.

Systémy ETICS patří mezi výrobky, které mohou být uvedeny na trh jen po prokázání shody se stanovenými požadavky evropské a zároveň české legislativy. Pokud je prokázána shoda s požadavky evropských technických specifikací, výrobce získává oprávnění vydat ES prohlášení o shodě. Takové prohlášení mj. představuje předpoklad životnosti minimálně 25 let. (To ovšem neznamená záruku 25 let!)

Koupě takového uceleného certifikovaného zateplovacího systému od jednoho výrobce či dodavatele sice není nejlevnější cesta, ale lze ji v zájmu kvality zateplení doporučit. Systém jako celek vyjde zhruba na 1 000 až 1 500 Kč/m².

Zateplovací systém tvoří:

 • lepicí hmota
 • hmoždinky
 • tepelně izolační materiál
 • stěrková hmota pro vytvoření výztužné základní vrstvy
 • síťovina ze sklotkaniny jako výztuž
 • omítka nebo omítka s nátěrem (včetně případné penetrační nátěrové hmoty pod omítku)

Aby nedocházelo ke zbytečným chybám, musí být u tepelně izolačního kontaktního systému jednoznačně vymezeny:

 • určený způsob připevnění na fasádu (pouze lepení, či doplňkové kotvení hmoždinkami)
 • možné délkové rozměry izolace (případně může být deklarována bez omezení)
 • odolnost na hmoždinku, odolnost osazené hmoždinky proti vytržení (včetně předepsaného počtu hmoždinek na 1 m²)
 • činitel prostupu tepla pro hmoždinku (hmoždinky mohou snížit tepelný odpor systému)
 • reakce systému na oheň
 • odolnost proti mechanickému poškození (tři kategorie užití)

Jak poznat kvalitu, a to zejména polystyrenu?

Velmi zjednodušeně řečeno: zatímco u minerální vlny se na českém trhu takřka nelze splést (existuje pět hlavních výrobců, kteří si kvalitu navzájem ohlídají), u pěnového polystyrenu (EPS) je situace složitější.

Výrobců na českém trhu je asi 20, ale hlavní riziko k nám přichází z Polska, kde je výrobců téměř 150, z toho výrazně nadpoloviční většina (podle anonymně odebraných vzorků údajně až 90 %) nesplňuje kvalitativní normy předepsané Evropskou unií. Protože však jde o levnější materiál, je k nám v hojné míře pašován.

Vlastnosti a výběr pěnového polystyrenu

Kvalitní pěnový polystyren

Kvalitní pěnový polystyren má výborné mechanické parametry (pevnost v tlaku, tahu i smyku, odolnost proti proražení), nízkou nasákavost, k jeho aplikaci do systému stačí nízká spotřeba lepicího a armovacího tmelu a není nutné používat hmoždinky s velkým průměrem hlavy.

Pěnový polystyren (EPS) má řadu výjimečných vlastností. Vzhledem k tomu, že pěnová hmota se skládá z 98 % vzduchu a jen 2 % polystyrenu, má výsledná struktura EPS velmi nízkou tepelnou vodivost a jeho izolační vlastnosti se časem nezhoršují.

Mezi jeho další cenné vlastnosti patří:

 • tvarová stabilita
 • pružnost při stlačení
 • dynamická tuhost při zatížení
 • minimální hmotnost
 • velmi nízká nasákavost
 • odolnost proti stárnutí, povětrnostním vlivům a vlivu UV záření
 • odolnost vůči běžným stavebním hmotám (cement, vápno, sádra či anhydrit, ne však organická rozpouštědla!)
 • nevytváří živnou půdu pro mikroorganizmy (nehnije, neplesniví, netrouchniví, při silném znečištění může sloužit jako nosič mikroorganizmů, nepodílí se však na biologickém procesu)
 • je snadno recyklovatelný
 • zdravotně nezávadný
 • samozhášivý polystyren vykazuje stupeň hořlavosti C1 (látky těžce hořlavé),
 • je cenově výhodný

Pro stanovení vlastností EPS platí dnes ČSN EN 13 163: Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – specifikace.

Obecně platí, že

Obecně platí, že úměrně s klesající objemovou hmotností polystyrenu se zhoršují jeho vlastnosti. Vzrůstá riziko poruch zateplení a současně klesá jeho účinnost i trvanlivost. V praxi dochází ke zkroucení a popraskání desek (v průběhu aplikace či po dokončení fasády), zatékání vody do konstrukce a vyššímu výskytu jejích poruch.

Tato norma (na rozdíl od dřívější národní normy ČSN 64 3510) již mezi nejdůležitější vlastnosti pěnového polystyrenu nezahrnuje objemovou hmotnost, čímž ovšem nahrává přílivu nekvalitních výrobků.

Na hodnotách objemové hmotnosti totiž závisí řada důležitých vlastností produktů z EPS:

 • tepelná vodivost
 • tepelný odpor
 • pevnost
 • tvarová stabilita
 • odolnost proti deformacím způsobeným mechanickým namáháním (při manipulaci nebo teplotních výkyvech)

Jak poznat dobrý výrobek?

 1. Ke každému balíku EPS by měl být přiložen příbalový štítek, který uvádí nejdůležitější vlastnosti polystyrenu podle ČSN EN 13 163.
 2. Dalším užitečným vodítkem je třípruhový barevný kód, jímž označují své výrobky hlavní tuzemští výrobci (cca 20 firem, které jsou členy Sdružení EPS ČR). Tento kód znemožňuje záměnu jednotlivých typů EPS i v případě, že text na balíku a příbalovém štítku je nečitelný.
 3. A konečně: prodejce je povinen na požádání předložit ES prohlášení o shodě.

Výrobek, který projde příslušnou certifikací, navíc může získat logo Kvalitní výrobek Sdružení EPS ČR, které by mělo zaručit kvalitu polystyrenu srovnatelnou s Německem či Rakouskem. Dodržování kvality je 2x ročně dozorováno certifikovanou zkušebnou.

Výběr minerální vlny

Minerální vlákna se ve stavbě obvykle aplikují jako výplně dvojitých konstrukcí, plochých a šikmých střech nebo podlah, technických zařízení budov, případně i tepelných izolací fasád (ať už jde o tzv. provětrávané fasády, nebo kontaktní zateplovací systémy ETICS). Modifikace technologického zpracování jsou pro různé účely odlišné.

Výrobky z minerální vlny mají unikátní rozsah vlastností kombinujících vysokou tepelně izolační schopnost s dlouhodobě stabilními vlastnostmi.

Výrobky z minerální vlny mají unikátní rozsah vlastností kombinujících vysokou tepelně izolační schopnost s dlouhodobě stabilními vlastnostmi.

Vlákna se vyrábějí výhradně z přírodních materiálů (čedič, křemenný písek). Při výrobě vláken, která jsou plně recyklovatelná, nevzniká téměř žádný odpad a část potřebných surovin na výrobu je možné získávat recyklací výrobků. Minerální vlákna jsou přívětivá k životnímu prostředí: jejich využitím se snižuje spotřeba energií a dochází k omezování produkce skleníkových plynů.

Kvalita minerálních vláken je přísně kontrolována již ve výrobě a před uvedením na trh je posuzována nezávislým akreditačním orgánem. Tuzemští výrobci spolupracují v rámci Sdružení MIM (Minerální izolační materiály).

Povinností výrobců je na každém balení minerální plsti (ať již desky nebo role), uvádět pro orientaci odběratelů všechny údaje o rozměrech a vlastnostech výrobku. Spotřebitel má tedy záruku, že pro danou aplikaci použije vhodný výrobek.

Systém vyžaduje pečlivé provedení

Systém ETICS nejčastěji využívá lepenou a ve většině případů i hmoždinkami kotvenou tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu (EPS), někdy z minerální vlny (MW). Na tepelnou izolaci se následně nanáší tzv. základní vrstva z tenkovrstvé stěrkové hmoty, která je vyztužena síťovinou ze sklotkaniny. Na tuto vrstvu se poté aplikuje povrchová omítka různého barevného a povrchového provedení.

Pro instalaci kontaktního zateplení platí nejen technologické předpisy vydávané výrobci jednotlivých systémů, ale i ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), která doplňuje řadu převzatých evropských norem pro ETICS. Tato norma se zabývá především hlavními technologickými operacemi při provádění ETICS, kterými jsou:

 • příprava podkladu pro systém
 • lepení desek tepelné izolace
 • kotvení hmoždinkami
 • nanesení základní vrstvy
 • konečná povrchová úprava

Systémy ETICS a jejich instalace vypadají na první pohled jako jednoduchá záležitost. Ve skutečnosti však jde o poměrně složitý systém vzájemně spolupůsobících složek. Aby byla zajištěna funkčnost, životnost a stanovené vlastnosti, je nutná důkladná příprava, pozorný výběr zateplovacího systému a kvalitní projekt i provedení.

Chyby při instalaci

 • Nesprávné posouzení, příprava a ošetření podkladu.
 • Nesprávné lepení desek tepelné izolace (volba množství lepicího tmelu a jeho umístění na desce).
 • Nesprávné ukládání desek tepelné izolace (mezery) a jejich nerovnost.
 • Chybné mechanické kotvení hmoždinkami (hmoždinky do systému neschválené, v nevyhovujícím počtu, připevněné nevyhovujícím způsobem).
 • Nepřekládání pásů výztužné síťoviny a nedostatečná tloušťka základní vrstvy vytvořená touto síťovinou a stěrkovou hmotou; nerovnost této vrstvy.
 • Neesteticky působící omítky (jejich struktura a vzájemné napojování).
 • Nedostatky při zateplování některých stavebních detailů (okenní a dveřní ostění, sokly a atiky).
 • Používání nevyhovujících, do systému neschválených materiálů, ať již vědomě (snížení nákladů), nebo z nevědomosti.
 • Opomenutí kontroly jak ze strany zhotovitele, tak ze strany investora.

Pro větší prodyšnost

Společným znakem vnějších kontaktních zateplovacích systémů z pěnového polystyrenu jsou obecně zhoršené difúzní vlastnosti. Někteří výrobci proto vyvinuli o poznání prodyšnější systémy.

Jejich podstatou je „proděravění“ desek tepelné izolace. Celý systém musí být otevřený, v optimálním případě dokonce aktivně prodyšný. Nové zateplovací systémy se hodí jak pro novostavby, tak pro renovace starších budov. Bez potíží si poradí s cihlovým i betonovým podkladem.

Tento problém lze však mnohem účinněji řešit vzduchovou mezerou mezi zdivem a zateplením – systémem takzvané provětrávané fasády. Ten se hodí zejména pro staré domy s minimálními izolacemi proti vzlínající vodě. V těchto případech hrozí, že po uzavření vnějšího pláště budovy polystyrenem se vlhkost začne tlačit do interiéru a na mokré omítce se vytvoří plísně.

Odvětrávaná fasáda naopak zdivo průběžně vysušuje prostřednictvím komínového efektu. Tím přispívá i k tepelným úsporám, protože jen suchý materiál má dobré akumulační schopnosti.

Taková fasáda se obvykle staví suchou cestou z obkladových prvků, vymezovací konstrukce a dalších dílů, které se skládají jako stavebnice. Provětrávané fasády mají dlouhou životnost a v případě potřeby umožňují snadnou demontáž a dodatečné stavební úpravy. Montáž se dá zvládnout i svépomocí.

Výhody dodatečného zateplení

Spotřeba energií na vytápění může díky zateplené fasádě klesnout až o 60 %. Dalších úspor lze dosáhnout výměnou oken, zateplením sklepních a půdních prostor nebo modernizací topného systému.

Vhodně zvolený materiál a optimální tloušťka tepelné izolace umožňují zlepšení vnitřního mikroklimatu. Stěny a strop z masivních materiálů ještě lépe než dosud regulují vnitřní teplotu během dne i v průběhu celého roku.

Zateplení odstraní rozdílné teploty povrchů v jednotlivých částech stavby. Především u starších domů způsobují odlišné teploty nepříjemné proudění vzduchu, což vyvolává pocit chladu a nepohodlí, který majitele podvědomě vede k přetápění.

Vhodně zvolený typ a síla tepelné izolace účinně brání vzniku tepelných mostů a tím i kondenzaci vlhkosti v místech s nižší teplotou povrchu, tedy v koutech místností či kolem neizolovaných okenních otvorů.

Ekonomická ekologie

Izolace z minerální vlny a skleněných vláken zajišťují vysoké pohodlí, nízké náklady na energii a minimální emise CO2. Zabraňují úniku tepla střechou, stěnami, podlahou, potrubím a kotli, významně snižují i hladinu hluku a chrání budovy před nebezpečím požáru.

Užitečné kontakty:

Cech pro zateplování budov ČR, Zelený pruh 1294/50, Praha 4

Sdružení EPS ČR (sdružení výrobců expandovatelného polystyrenu),
Na Cukrovaru 74, Kralupy n./Vlt.

Sdružení výrobců a prodejců minerálních izolačních materiálů,
Pražská 16, Praha 10

Zájmy všech významných výrobců izolací z minerální vlny v celé Evropě zastupuje Evropské sdružení výrobců izolací EURIMA.