obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zateplení v kostce: izolační systémy, omítky, produkty

Zateplení novostavby či rekonstruovaného domu patří k žádaným stavebním úpravám. Investice do tepelné izolace se vyplácejí. Přinášejí nížší výdaje za vytápění a také zlepšují tzv. tepelnou pohodu domu.

Kritickými místy v domě, kudy uniká drahocenná tepelná energie, jsou okna a dveře (30—40 %), obvodový plášť (20—25 %), střecha (15—20 %) a podlaha (5—10 %).

Dům lze zateplit jak zvenčí, tak zevnitř.

Vnitřní zateplení se provádí mnohem méně často – je vhodné například u historických domů s dekorativními fasádami, které by památkáři nedovolili zakrýt vnějším zateplením.

Nevýhodou vnitřního zateplení je, že původní zdivo je nadále vystaveno nepříznivým klimatickým podmínkám. Navíc vlivem vnitřní izolace ztrácí schopnost akumulovat a vracet teplo při poklesu teploty, a tak může dojít k promrzání a následně ke vzniku trhlin, vlhnutí konstrukce a vzniku plísní. Další nevýhodou je i zmenšení obytné plochy místnosti.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tepelné mosty jsou místa, kde je tepelný odpor konstrukce podstatně nižší než okolní plochy, obvykle to bývají nedostatečně izolované betonové překlady nad okny a dveřmi či kouty místností.

Vnější izolace vylepší dům

Venkovní zateplení oproti tomu pomůže vyřešit tepelné vady konstrukce domu — například tepelné mosty.

Vnější izolací dům také získá vyšší odolnost proti nepříznivým klimatickým vlivům – dešti, sněhu, vlhkosti, nízké i vysoké teplotě.

zateplený panelový dům zateplený panelový dům Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zdivo domu chráněné venkovním pláštěm izolace funguje jako akumulátor tepla, což má vliv na mikroklima v místnostech — v zimě jsou déle teplé, v létě naopak chladné.

Nevýhodou je určité omezení u objektů s členěnou fasádou nebo fasádou s dekorativními prvky.

Přínos venkovních zateplovacích systémů

Fasádní zateplovací systém

 • zabrání promrzání obvodového zdiva a případným poruchám,
 • zlepší tepelnou akumulaci zdiva,
 • uspoří náklady na vytápění,
 • omezí riziko výskytu plísní,
 • zlepší tepelnou pohodu při vysokých teplotách v létě a při velmi nízkých v zimě,
 • nabízí možnost zmodernizovat vzhled domu.

Venkovní zateplovací systémy: Jaké máme možnosti?

Tepelněizolační omítky

Jsou to speciální hmoty vylehčené izolačními granulemi (například perlitem nebo polystyrenem). Výhodou tepelněizolačních omítek je jejich částečná tepelná akumulace. Tím, že tvoří souvislý povrch fasády, nemají výrazné tepelné mosty.

tepelně izolační omítky tepelně izolační omítky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tepelněizolační omítky se také dobře zpracovávají a jsou odolné proti požáru.

Nevýhodou tepelněizolačních omítek oproti jiným zateplovacím systémům je fakt, že při stejné síle mají až o polovinu menší účinnost. Síla tepelněizolačních omítek je navíc omezena (50—60 mm). Velký vliv na jejich správné fungování má kvalita provedení a také klimatické podmínky, při kterých byly realizovány.

Odvětrávané fasádní systémy

Princip tzv. provětrávaných fasád je založen na dodatečném zateplení, které je zavěšené na dřevěné nebo kovové konstrukci odsazené od stávajícího obvodového pláště domu — jedná se tedy o bezkontaktní zateplení. Jako izolant se často používají desky z minerálních vláken.

Na povrchovou úpravu provětrávané fasády lze použít plech, plasty, keramiku, beton a další materiály.

Systém bezkontaktních provětrávaných fasád je fyzikálně bezpečnější než kontaktní zateplovací systémy nebo tepelněizolační omítky, ale také finančně nákladnější a náročnější na údržbu. Nejčastěji se tento typ zateplení používá na panelových domech.

Výhodou provětrávaných fasád je to, že je lze použít i na vlhké objekty. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. suchou montáž, nezáleží na ročním období realizace.

Kontaktní zateplovací systémy

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Venkovní kontaktní zateplovací systémy (ETICS) umožňují technicky dokonalé a přitom ekonomické řešení zateplení jak novostaveb, tak při rekonstrukcích (dodatečné zateplení) rodinných domů. Základem správného fungování zateplení je odborný návrh a kvalitní provedení.

Tyto systémy se při zateplení používají nejčastěji. Polystyrenové desky nebo desky z minerální vlny se tmely a hmoždinkami přichytí přímo k fasádě domu.

 • Konečnou povrchovou úpravu kontaktních zateplovacích systémů tvoří speciální vodonepropustná omítka vyztužená síťovinou nebo pletivem.

Výhodou kontaktních zateplovacích systémů je jednoduchost realizace a velký tepelněizolační výkon (bez tepelných mostů). Dají se snadno opravit a finančně jsou nejpříznivější.

Kontaktní zateplovací systémy ovšem nejsou vhodné do vlhkých objektů, jejich správná funkčnost záleží na použitých materiálech a dodržení technologických postupů. Důležitou roli při instalaci hraje počasí.

  zateplení fasády - schéma zatelení se desek z minerální hmoty Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Skladba venkovního tepelněizolačního kontaktního systému

 • Lepicí hmota.
 • Tepelný izolant — desky z polystyrenu (stabilizovaný samozhášivý pěnový nebo extrudovaný) nebo minerálních vláken (tuhé bez povrchové úpravy nebo desky s jádrem z minerální vlny), které jsou připevněny k vnější stěně hmoždinkami, lepidlem nebo kombinací obojího.
 • Skleněná síťovina.
 • Stěrková hmota.
 • Povrchová úprava — obvykle tenkovrstvá disperzní nebo minerální omítka.

Výhody kontaktních zateplovacích systémů...

Možnost celé řady variant konečného vzhledu (barevnost, struktura atd.).

Změnou síly tepelné izolace lze dosáhnout podstatné změny tepelněizolačních vlastností.

Investiční efektivnost a nevýhody kontaktního systému 

Nároky na dodržování technologických postupů.

Při nevhodné vnější povrchové úpravě může v konstrukci obvodového pláště docházet ke kondenzaci.

Nižší odolnost proti mechanickému poškození

Částečně mokrý proces znamená závislost na klimatických podmínkách.

Lehký zmatek v pojmech

Přesný termín pro výše zmíněný zateplovací systém je „vnější kontaktní zateplovací systém“ neboli VKZS. Ve vyhláškách a normách se uvádí jako oficiální termín také „vnější tepelněizolační kompozitní systém“ nebo také ETICS z anglického External Thermal Insulation Composite Systems.

Pod tímto pojmem rozumíme systém, který je složený z průmyslově zhotovených výrobků a výrobce ho dodává jako ucelený — jako konkrétní pevnou certifikovanou skladbu.

Zateplovací systém ETICS je považován za sestavu KIT, to znamená, že je pevně stanovena skladba a také pravidla instalace do stavby.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Podle zákona se na český trh smějí uvádět pouze certfikované systémy, dodané jako celek výrobcem systému ETICS.

Zákazník ji musí mít možnost koupit v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele a vždy u ní musí být přiložen písemný návod o správné instalaci či montáži.

Pouze kompletní zateplovací systém je podle zákona č. 22/1997 Sb., považován za výrobek, na který se vztahuje Prohlášení o shodě.

Jaké lze použít tepelněizolační hmoty

Nejběžnější jsou systémy na bázi polystyrenu. Jako izolant lze použít pouze speciální druh EPS 70F nebo EPS 100F. Dále lze použít izolační desky Dalmatin a Quattro, jejichž předností je nižší koeficient prostupu tepla (k = 0,035) a vyšší elasticita, která zlepšuje mechanickou odolnost a akustické vlastnosti systému.

Desky z extrudovaného polystyrenu o vyšší objemové hmotnosti (35, resp. 30 kg/m³) nejsou sice vhodné pro běžné fasádní plochy, je však nutné je použít v oblasti soklu budovy do 30—50 cm výšky od terénu nebo pro oblast pod úrovní terénu.

obrázek z archivu ireceptar.cz zateplování minerální vatou Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

U minerální vlny rozlišujeme desky s podélným vláknem a desky s příčným vláknem neboli lamely, které mají atypický rozměr 1200x200 mm z důvodu malé stability. Lamely je nutno lepit a kotvit předepsaným způsobem.

Ostatní izolační hmoty představuje například pórobeton (Multipor) se zvýšenou izolační schopností.

Způsob spojení s podkladem

Systémy lepené bez použití hmoždinek lze při dodatečném zateplení panelových domů použít jen výjimečně u ETICS nejvyšší kvality a na základě návrhu výrobce systému.

Systémy připevněné lepením a hmoždinkami jsou nejběžnější.

Systémy připevněné mechanicky lištami lze použít při nerovnostech podkladu větších než připouští tolerance pro lepený systém.

Povrchová úprava zateplení

Při návrhu zateplovacího systému lze volit mezi několika základními typy povrchových úprav na bázi ušlechtilých omítek, které se liší materiálovou bází a mají také rozdílné užitné vlastnosti.

Jako povrchovou úpravu ETICS lze zvolit bílé a probarvené tenkovrstvé omítky v síle 1,5 až 4 mm, a to

 • minerální,
 • silikátové minerální lehčené
 • silikátové,
 • akrylátové
 • silikonové.

skladba venkovního zateplení a omítky skladba venkovního zateplení a omítky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Povrchová úprava je nedílnou součástí zateplovacího systému. Provedení zateplovacího systému bez omítky (pouze s výztužnou stěrkou a nátěrem) není přípustné, protože nemůže dlouhodobě správně fungovat. Použití omítky, která není součástí příslušného certifikovaného systému, rovněž znamená velké riziko pro funkci a životnost zateplené fasády.

Životnost zateplení

Pod pojmem životnost se rozumí doba, po kterou zateplená fasáda bezchybně funguje, přičemž rozlišujeme životnost předpokládanou a ověřenou. Požadavek na životnost hraje významnou roli při výběru zateplení.

Je však třeba rozlišovat mezi pojmem záruka, kterou poskytuje zhotovitel

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tvrzení o životnosti je bez záruky, proto je vhodné vyžadovat údaj o ověřené životnosti, doplněný příslušnou referencí.

stavby v délce několika let, a životností, na kterou se záruka neposkytuje.

Zateplovací systémy se začaly používat na stavbách v Německu a ve Švýcarsku počátkem 70. let. Proto lze říci, že některé zahraniční zateplovací systémy vyšší kvality mohou doložit ověřenou životnost asi 30 let.

V České republice se začalo s výrobou zateplovacích systémů v polovině 90. let, proto u tuzemských systémů lze doložit životnost kolem 10 let.

Životnost zateplené fasády může prodloužit správný návrh zateplení, správná realizace a opatření na zvýšení odolnosti fasády. Patří mezi ně opatření proti mechanickému poškození, opatření proti poškození graffiti, opatření proti napadení plísněmi nebo povrchová úprava se sníženou špinivostí (perlový, lotosový efekt).

Výběr zateplovacího systému a prováděcí firmy

Jedním ze zásadních kritérií při výběru venkovního zateplovacího systému je určitě jeho cena, ale stejně důležitá je trvanlivost i výrobce. Zateplení obvodového pláště domu není lacinou záležitostí, proto je třeba mít na paměti, že i v tomto sortimentu můžeme narazit na kvalitní i méně kvalitní materiály.

polystyrénové desky Minerální izolační desky Ytong Multipor Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Důležité je také provedení stavebních detailů u oken, dveří či atiky dilatací, protože špatně provedené stavební detaily mohou později způsobit velké problémy.

Kvalita a správná funkčnost zateplovacího systému záleží na použitých materiálech a dodržování technologických postupů při jeho aplikaci.

V současné době platí, že kontaktní zateplovací systém musí být certifikován jako celek, aby záruku za jeho kvalitu nesl dodavatel celého systému. Při výběru dodavatelské firmy se lze obrátit o radu na odborníky z Cechu pro zateplování budov (sdružuje výrobce zateplovacích systémů, realizační firmy a specialisty), kteří dohlížejí na provádění zateplovacích systémů tak, jak předepisují jejich výrobci.

Některé zateplovací systémy na českém trhu

Alsecco: kontaktní zateplovací systém Basic (izolace: PPS) a Ecomin (izolace: minerální desky, spojuje tepelnou izolaci a ochranu proti požáru), systém TEC pro odvětranou fasádu

Baumit: kontaktní zateplovací systém Baumit open (izolace: fasádní desky Reflect, systém je vysoce paropropustný a velmi snadno zpracovatelný), Baumit Mineral (izolace: desky z podélných nebo kolmých minerálních vláken, je vysoce paropropustný, má nejvyšší možnou požární odolnost bez omezení výškou a účelem budovy)

Knauf: kontaktní zateplovací systémy Knauf Marmorit–Energie (izolace: EPS 70F nebo EPS 100F), Knauf Marmorit–Energie Plus (izolace deskami z minerální vláken)

Weber Terranova: výrobce několika vnějších kontaktních zateplovacích systémů, např.: weber.therm, weber. therm clima (izolace: desky fasádního polystyrenu), weber.therm mineral (izolace: desky fasádního polystyrenu nebo minerálních vláken)

Český Caparol: nabízí řadu zateplovacích systémů Capatect — Basic–Line (izolace: bílý polystyren), Top–Line (izolace: nově vyvinuté hi–tech izolační desky Capatect Dalmatin), Minera– Line (izolace: minerální desky)

Stomix: osvědčený zateplovací systém stomixTherm alfa (izolace: polystyrenové desky) a stomixTherm beta (izolace: desky z minerálních vláken)

Rockwool: zateplovací kontaktní systémy Airock LD, Airock ND, Airock HD, Fasrock, Fasrock L (izolace: desky z minerálních vláken)

Xella: Ytong Multipor (minerální vysoce pórovité tepelněizolační desky s přednostmi masivního zdiva, tvarově stálé, s vynikající paropropustností, nehořlavé)

Rigips: šedý polystyren GreyWall 033 (ideální řešení pro profesionální zateplení stěn, především pro fasádní zateplovací systémy)

Kantech: fasádní obklady Vinyl Siding Royal Crest (povrch tvoří hrubá struktura podélných dřevěných let, jsou vhodné pro zateplení fasád nebo pro zateplení budov jako celku), fasádní obklady Nailite (imitující dřevěný šindel, cihlové a kamenné zdivo) 

Foto archiv

Akční letáky