zateplení - zelená úsporám
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zelenausporam.cz: Kdo investuje, ušetří!

Deset miliard korun, za které si Japonsko od Česka koupilo práva pustit do ovzduší víc oxidu uhličitého, než mu povolují mezinárodní dohody, svádí k domněnce, že jsme k přírodě šetrnější. Je to naopak.

Japonské peníze posloužily ke snížení českých emisí.Zmíněná suma vytvořila základ dotací v první etapě programu Zelená úsporám.

Počátkem devadesátých let minulého století zatěžovali Češi ovzduší emisemi tzv. skleníkových plynů — v přepočtu na jednoho obyvatele — zhruba o třetinu víc než Japonci. Ti ve statistikách uváděli méně než 10 tun na hlavu a rok, české součty v téže době přesáhly 14 tun. Za nepříznivá čísla mohly zaostalé technologie. V průmyslu, dopravě i domácnostech.

Převedeno do srozumitelné řeči: Topíme pánubohu do oken, v málo účinných kamnech, okna ani dveře netěsní, zdi rychle prochladnou, to vše k radosti dodavatelů elektřiny, uhlí a dalších paliv. 

Nebýt tzv. Kjótského protokolu, dohodnutého v roce 1997, Japonci by nemuseli kupovat kredity na vypouštění emisí a Státní fond životního prostředí České republiky by nyní asi nenabízel dotace na zateplení budov, na zvýšení energetické úspornosti novostaveb a na vytápění obnovitelnými zdroji energie.

A také nebýt roku 1990, od něhož se odvíjejí důležité výpočty. Japonsko bylo už tehdy technologicky a ekologicky vyspělé, a tak je pro ně dohodnuté procentuální snížení emisí vysoko nastavenou laťkou. V Česku naopak byly emise vysoké, až pozdější zásadní změny v rozložení průmyslu i nové technologie je celkem snadno snížily. 

 

solární panely - zelená úsporám solární panely - zelená úsporám Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mezinárodní smlouvy určují, že finance získané prodejem kreditu musí být využity na snížení emisí skleníkových plynů. Proto Ministerstvo životního prostředí přišlo s dotačním programem Zelená úsporám.

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

 

Aktuální podrobnosti o změnách dotačního programu hledejte na stránkách www.zelenausporam.cz.

Spravuje ho Státní fond životního prostředí České republiky a je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech. Dosažení relativně vysokých dotací ovšem podmiňuje splnění náročných kritérií.     

Na co jsou dotace určeny?

A. Úspory energie na vytápění

 • A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
 • A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení).

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu

 • B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění a ohřevu teplé vody

 • C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
 • C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
 • C.3 Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Zateplení musí být důkladné

Program podporuje cesty k nízké energetické spotřebě domácností. Je však třeba dosáhnout měrné roční potřeby tepla na vytápění

 • u rodinných domů nejvýše 70 kWh/m2 podlahové plochy
 • u bytových domů nejvýše 55 kWh/m2 podlahové plochy

Těchto hodnot lze ve většině případů dosáhnout pouze kvalitním zateplením budovy bez instalace systému nuceného větrání a rekuperace odpadního tepla ze vzduchu.

Ještě vyšší dotaci slibuje program těm, kteří dosáhnou měrné roční potřeby tepla na vytápění v rodinném domě do 40 kWh/m2 a v bytovém do 30 kWh/m2 podlahové plochy. Odborníci tvrdí, že to zpravidla lze jen s použitím systému nuceného větrání s tzv rekuperací (využíváním) odpadního tepla (předehřívá čerstvý vzduch).

Zároveň je udělení dotace podmíněno snížením měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před komplexním zateplením.

Je nabíledni, že k tomu jsou nezbytné výpočty autorizovaných odborníků.

Vlastníci bytových domů si navíc musí před podáním žádosti nechat udělat stavebně-technické posouzení budovy, zda nevyžaduje vylepšení statiky a opravu vnějšího pláště budovy. Pokud ano, musí tato opatření provést (mimo rámec dotací), aby měl zateplovacího systém očekávanou účinnost.

Podpora je přidělována jako fixní částka na m2 podlahové plochy komplexně zateplené budovy, nebo komplexně zateplené části budovy. Výše dotace je vypočítána z nákladů na

 • zateplení obálky budovy, včetně povrchové úpravy,
 • výměnu výplní otvorů (oken a dveří),
 • instalaci systému nuceného větrání s rekuperací.

Dotace je poskytována na nejvýše 350 m2 podlahové plochy u RD a na nejvýše 120 m2 na jednu bytovou jednotku u bytového domu.

zateplení - zelená úsporám zateplení - zelená úsporám Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Co je dílčí zateplení

Jde o investičně méně náročná opatření. Nicméně v případě dalšího, vcelku již komplexního zateplení může vlastník požádat o podporu pro komplexní zateplení. Žadatel si tedy svou investici může rozložit do dvou fází.

Dotace pro dílčí zateplení pamatuje mj. na památkově chráněné budovy, u kterých například zateplení vnějších stěn nebývá možné.

Pokud žadatel společně s dílčím zateplením mění energetický zdroj vytápění, stačí mu realizovat aspoň jedno z následujících pěti uvedených opatření. V případě, že zdroj nemění, musí si vybrat z dané nabídky více opatření, aby dosáhl na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy:

 • Zateplení vnějších stěn s dosažením UN<=0,25.
 • Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu s dosažením UN<=0,16.
 • Zateplení podlahy přiléhající k zemině s dosažením UN<=0,30, stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem s dosažením UN<=0,40.
 • Výměna oken s dosažením UW<=1,2 a zároveň vnějších dveří (z vytápěného nebo částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí s dosažením UN<=1,2 nebo z vytápěného do částečně vytápěného prostoru s dosažením UN<=2,3).
 • Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s účinností aspoň 75 % při dodržení podmínky, že objekt má těsná okna s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spar max. iLV = 0,1 .10-4 m3.s-1.Pa-0,67).

Dotace je současně podmíněna snížením hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % nebo 30 % oproti stavu před realizací dílčího zateplení.

I novostavba s pasivním energetickým standardem se dá vylepšit

Dotovat lze také výstavbu či změnu stavby nových budov určených k bydlení, které splňují tzv. pasivní energetický standard. Základními kritérii je dosažení

 • výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 20 kWh/m2 podlahové plochy nebo nižší u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy nebo nižší u bytových domů
 • průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy nižší než 0,22 W/(m2.K) u rodinných domů a 0,30 W/(m2.K) u domů bytových
 • neprůvzdušnosti obálky budovy v hodnotě h50 <=0,6 h-1.

Podpora je přidělována jako fixní částka na jeden rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém domě. Příjemcem dotace je první vlastník pasivního rodinného domu nebo bytu v pasivním bytovém domě.

Podporovány jsou pouze velmi účinné zdroje tepla

Dotace  podporují náhradu zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za účinné nízkoemisní zařízení na biomasu a s nízkými emisemi lokálních polutantů do ovzduší a spalovací zařízení si požadavky, které bude pravděpodobně požadovat novela zákona o ochraně ovzduší po roce 2014. Také možnost dotovat  tepelná čerpadla určují dané hodnoty − tzv. minimální průměrné roční topné faktory.  

Podrobnější podmínky a parametry uvádí web www.zelenausporam.cz

 

Žadatelé musí mj. doložit, že nový zdroj nahrazuje původní zdroj spalující tuhá nebo kapalná fosilní paliva nebo původní elektrické vytápění (akumulační nebo přímotopné), a čestným prohlášením  se zavázat používat nový, dotací podpořený zdroj dalších patnácti let.

Musí rovněž předložit výpočet měrné potřeby tepla na vytápění budovy, a další náležitosti projektové dokumentace.

Podpora je přidělována jako podíl investičních nákladů na pořízení nového zdroje a jeho příslušenství a nákladů na jeho zapojení do otopné soustavy.

O možnostech dotací instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy  pro ohřev teplé vody a také na přitápění si přečtěte v článku Slunce účty neposílá.

Jak vysoké mohou dotace být

Podporovaná opatření

Jednotka dotace Výše dotace
Rodinné domy    
Komplexní zateplení, 40 kWh/m2  Kč/m2     2200
Komplexní zateplení, 70 kWh/ m2  Kč/m2     1550
Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 %  Kč/m2       850
Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 %  Kč/m2       650
RD v pasivním standardu  Kč 250 000
Zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží  Kč   80 000
Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  Kč   95 000
Zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže  Kč   50 000
Tepelné čerpadlo země – voda, voda – voda  Kč   75 000
Tepelné čerpadlo vzduch – voda  Kč   50 000
Solárně-termické kolektory, pouze ohřev TV  Kč   55 000
Solárně-termické kolektory, ohřev TV i přitápění  Kč   80 000
Dotační bonus pro stanovené kombinace opatření  Kč   20 000
Bytové domy    
Komplexní zateplení, 30 kWh/m2  Kč/m2      1500
Komplexní zateplení, 55 kWh/m2 Kč/m2      1050
Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2        600
Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2        450
BD v pasivním standardu Kč/byt 150 000
Zdroj vytápění na biomasu Kč/byt   25 000

Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda

Kč/byt   20 000
Tepelné čerpadlo vzduch –voda Kč/byt    15 000
Solárně-termické kolektory, pouze ohřev TV Kč/byt   25 000
Solárně-termické kolektory, ohřev TV i přitápění Kč/byt   35 000

Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření v bytovém domě

Kč/BD   50 000

 Připravil (jt)

Akční letáky