Štítky: pravopis

Jak opravit poruchu učení
Zdraví
21. 9. 2012

Jak opravit poruchu učení

Proč se, k čertu, mé vlastní dítě, ne a ne naučit vyjmenovaná slova? Nač myslí? Nebo na to vážně nemá? Rodiče si někdy zoufají nad školními výsledky svých potomků. A mnozí žáci sami nad sebou také. Přitom potřebují jen najít jinou cestu k vědomostem. Více...

PředchozíDalší
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým)
i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.

© 2018 VIZUS | Používáme redakční systém Vizus CMS