Větve sousedova stromu, které přesahují do vaší zahrady, můžete za určitých podmínek ořezat.
Zdroj: Lia_Russy/Shutterstock.com

Přerůstají větve ze sousedovy zahrady k vám? Můžete je ořezat?

K podzimu neodmyslitelně patří záplava nádherně zbarveného listí. Největší radost z něj máme na procházce lesem. Menší, když musíme několikrát do týdne hrabat zahradu. Zvlášť, pokud neuklízíte listí jen ze svých stromů, ale i z větví, které přesahují od souseda. Jak se na tento problém dívá zákon? Jak vyřešit větve ze sousedovy zahrady?

Nemusí to být pouze podzimní listí, ale také letní ovoce nebo stín, co může ze vzrostlých stromů rostoucích na sousedově zahradě k vám na pozemek padat. Pokud vám tato situace překáží, je nutné jednat. Avšak pozor, obec vám s tím nepomůže. „Město v tomto případě nemá jakékoliv účinné nástroje mimo konzultace, jak se chovat. Obecně se jedná o občansko-právní spor, kde je nepochybně nejvhodnějším nástrojem domluva obou stran,“ upozorňuje místostarosta Městského úřadu Rychvald Ladislav Sitko.

Hádající se sousedé Práva a povinnost sousedů ošetřuje zákon. Zdroj: Profimedia

Práva a povinnosti sousedů

Práva a povinnost sousedů ošetřuje listina základních práv a svobod, kde v čl. 11 je mimo jiné uvedeno: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem." V Občanském zákoníku je dále napsáno: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ Každý z nás má tedy povinnosti neobtěžovat svého souseda. Pokud se tak stává, může dojít až k soudnímu sporu.

Větve ze sousedovy zahrady

Občanský zákoník ošetřuje také situaci, kdy větve nebo kořeny ze sousedova stromu zasahují na vedlejší pozemek. Konkrétně se jedná o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1016. „Zde se uvádí, že plody spadlé ze stromu na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. Mezi tyto plody se řadí i spadané listí, které tak náleží vám, nikoliv sousedovi. Je tedy na vás, abyste si spadané listí odklízeli," upozorňuje Lucie Vehovská z občanská poradny Charity Opava. Ve stejném zákonu je však napsáno, že souseda máte právo požádat, aby větve, jež přesahují na váš pozemek, ořezal. Pokud tak neučiní, můžete to udělat vy. „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá."

Listí se nemusíme zbavovat, můžeme z něj připravit skvělou listovku. Listí spadané ze stromu na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. Zdroj: schubbel / Shutterstock.com

Jak postupovat?

Zkuste nejprve souseda vyzvat, aby s úklidem listí pomohl. Pokud nedojde k dohodě, můžete ho požádat, aby odstranil přesahující větve v souladu § 1016 odst. 2 občanského zákona. Tuto výzvu nejlépe proveďte písemně, abyste měli důkaz, že jste se chtěli dohodnout. Konkrétně popište, v čem vám přesahující větve činí potíže, přidejte fotky nebo video. K odstranění větví dejte sousedovi přiměřenou lhůtu. „Pokud tak neučiní, pak máte právo tyto větve ořezat," radí Lucie Vehovská. Dejte si však pozor, abyste dodrželi podmínku § 1016 odst. 2 občanského zákona a větve ořezali šetrně a ve vhodné době. Tedy nejlépe v době vegetačního klidu, který je stanoven novelou vyhlášky č. 189/2013 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ta říká že: „Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny." Konkrétně ho stanovuje odborník. Zpravidla je to však období od listopadu do března.

Zdroj: www.obcanskaporadnaopava.cz, www.zakonyprolidi.cz, www.ct24.ceskatelevize.cz, www.e15.cz

Akční letáky