obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak opravit poruchu učení

Proč se, k čertu, mé vlastní dítě, ne a ne naučit vyjmenovaná slova? Nač myslí? Nebo na to vážně nemá? Rodiče si někdy zoufají nad školními výsledky svých potomků. A mnozí žáci sami nad sebou také. Přitom potřebují jen najít jinou cestu k vědomostem.

Základní dovednosti číst, psát, počítat – neboli trivium – mají neustále velký význam, neboť jsou předpokladem tzv. sekundární gramotnosti, která umožňuje další vzdělávání.

Jenže značný počet školáků trpí některou z tzv. specifických poruch učení. Někdy se o nich hovoří jako o nemoci moderní doby, poruchy učení ovšem existují už od chvíle, kdy se lidé začali učit číst, psát a počítat.

Snad jen vzrůstající počet dětí s poruchami učení dávají psychologové do souvislosti se současností a rizikovými faktory, jako je stres či nezdravý životní styl, kterým bývají děti vystaveny ještě před svým narozením...

Jak se poruchy učení projevují

Nejčastěji diagnostikovanou poruchou − dyslexií − trpí asi desetina populace, méně dysgrafií a dysortografií, případně dyskalkulií (1 % populace).

Trpí–li dítě dyslexií, zaměňuje písmena tvarově a zvukově podobná (b za d; a za e). Těžkopádně čte, slova luští, domýšlí nebo bezmyšlenkovitě komolí.

dyslexie - porucha čtenídyslexie - porucha čteníAutor: Archiv ireceptar.cz

Jak pomoci dítěti překonat dyslexii

  • Denně s dítětem čtěte, ne však déle než čtvrthodinu.
  • Vybírejte takové knihy nebo časopisy, které se vztahují k jeho koníčkům.
  • Nepopohánějte je k rychlejšímu tempu.
  • V žádném případě je nekárejte za chyby, na­opak: Za každý úspěch dítě nezapomeňte pochválit.
Barevně podtrhávejte a vybarvujte písmena tvarově podobná.

Čtení je pro dyslektika natolik namáhavé, že mívá obtíže se zapamatováním textu a s osvojováním školní látky z učebnic a sešitů. Proto se nevydrží dlouho soustředit.

Odborníci zjistili, že „nedyslektik“ při čtení zapojí jen centrum řeči a zrakového vnímání, kdežto mozek dyslektika vykazuje překotnou aktivitu různých mozkových center – proto je mnohem více namáhán a rychleji se unaví.

Dysgrafie, porucha psaní

Dysgrafik má obtíže vybavit si tvar písmene a znázornit ho, jeho písmo proto bývá nečitelné. Když má takové dítě psát rychle, třeba v průběhu výuky, vynechává nejen hlásky, ale i slova. Při psaní se dysgrafik rychle unaví, často si stěžuje, že ho bolí ruka. Nedokáže ale psát úhledně a plynule ani v případě, že má dostatek času.

dysgrafie - porucha psanídysgrafie - porucha psaníAutor: Archiv ireceptar.cz

Jak se vypořádat s dysgrafií

  • Než dítě začne psát, uvolněte mu celou paži, předloktí, zápěstí i prsty. Stačí jednoduché kroužení (třeba „sněhuláci” – velký kruh paží, menší předloktím, nejmenší zápěstím).
  • Dbejte na správné sezení dítěte u stolu. Nohy opřené kolmo o podlahu či stupínek, rovná záda, dostatečná vzdálenost obličeje od papíru, loket opřený o stůl, správné držení tužky (špetkový úchop – palec proti ukazováku, tužka se opírá o prostředník).
  • Cílem není krasopisná úhlednost. Zaměřte se na plynulost a uvolněnost pohybu.

Dysortografie, porucha pravopisu

Dítě se vykreslováním tvarů písmen vyčerpá natolik, že už si nedokáže ohlídat čárky a háčky, natož aby mělo čas na odůvodňování tvrdého a měkkého i. Dysortografik má obtíže s aplikací pravopisu, i když ho teoreticky dobře zná.

Často se stává, že pokud se dítěte zeptáte na konkrétní gramatické pravidlo, dokáže ho vysvětlit. Nedokáže je však v daném okamžiku aplikovat v písemném projevu: Klasickou chybou bývá například slovo „výkend“, jehož psaní dysortografik odůvodní jako slovo s předponou vy–.

Dyskalkulie, porucha schopnosti operovat s čísly

Dyskalkulik má výrazné obtíže s pochopením nejzákladnějších matematických pojmů, plete si například znaménka plus a minus.

Bez názorných pomůcek nedokáže spočítat ani tu nejjednodušší početní úlohu, neumí se orientovat na číselné ose.

dyskalkuliedyskalkulieAutor: Archiv ireceptar.cz

Všechno zlé je pro něco dobré

Odstraňování nebo zmírňování obtíží dítěte se specifickými poruchami učení trvá dlouho. Obecně řečeno: Pro nápravu specifických poruch učen neexistuje žádná univerzálně platná a účinná metoda. 

obrázek z archivu ireceptar.czobrázek z archivu ireceptar.czAutor: Archiv ireceptar.cz

Děti s poruchami učení se často velmi dobře uplatňují v umění, v technických a přírodovědných oborech, vynikají v geometrii, mechanice a tvořivosti.

Po odborné diagnóze by měla následovat individuální pomoc. Tou může být výuka ve  školní třídě s malým počtem žáků, kterou vede speciálně školený pedagog, ale také například série sezení u specialisty na poruchy učení, případně pravidelná pomoc rodičů nebo kombinace všech možností.

Důležitým rysem všech specifických poruch učení je, že nesouvisejí s mírou inteligence – ačkoliv si mnozí zoufalí rodiče (a někdy i učitelé) myslí opak.

Při správné péči tedy je zcela reálné, aby člověk s poruchou učení vystudoval vysokou školu.  

i s poruchou učení lze vystudovat vysokou školui s poruchou učení lze vystudovat vysokou školuAutor: Archiv ireceptar.cz

 

S poruchou učení lze studovat

Potíže dětí s učením jsou často doprovázeny hyperaktivitou a poruchou soustředěnosti. Někteří pedagogové a psychologové vidí příčinu všech těchto problémů ve způsobu vzdělávání.

  • Tvrdí, že na děti jsou ve škole nebo doma kladeny větší nároky, než jsou schopny zvládat, a tak selhávají.
  • Kvůli velkému objemu informací není dostatek času se jednotlivé látce věnovat a pořádně ji objasnit, aby ji žáci dobře pochopili a byli pak schopni získané vědomosti skutečně v životě využívat.
  • Problémy mohou být způsobeny také tím, že žáci a později studenti vlastně vůbec nevědí, jak správně studovat. Ve škole narážejí na spoustu slov nebo symbolů, kterým nerozumějí, a to jim nedovoluje pochopit souvislostí.

Dyslexii, dysgrafii a poruchu soustředěnosti lze z tohoto hlediska pokládat za studijní problém, který se dá zvládnout pomocí speciálního individuálního nebo intenzivního doučování.

Foto Shutterstock

Akční letáky