Pro radioterapii platí obecné pravidlo dávkové závislosti. Čím vyšší dávka působí na zdravé tkáně, tím vyšší je riziko vzniku nežádoucích účinků. Právě protonová terapie umožňuje při léčbě rakoviny prostaty lépe aplikovat dávky záření i při větších nádorech a při složitějším tvaru cílového objemu (například při ozařování semenných váčků nebo mízních uzlin).

Ve všech významných světových protonových centrech je protonová terapie běžná metoda léčby, kterou doporučil Americký výbor pro radiační onkologii.

Nedávno publikované studie potvrdily vyšší procento přežívání pacientů bez návratu onemocnění a nižší výskyt pozdních nežádoucích účinků. Vzhledem k tomu, že protonová radioterapie je nákladově srovnatelná s moderními fotonovými technikami, jedná se vzhledem k násobně menším nákladům na léčbu komplikací o metodu přinášející úsporu plátcům péče tedy zdravotním pojišťovnám.

Výsledky dosahované na prestižních světových pracovištích potvrdilo i pražské Protonové centrum. To ukončilo sledování akutních a pozdních nežádoucích účinků protonového záření u pacientů se zhoubným nádorem prostaty. Z výsledků vyplývá, že protonová léčba má ve srovnání se standardním fotonovým ozařováním méně nežádoucích účinků na močový i na trávicí systém. 94,6 % léčených mužů nemá močové problémy vyžadující medikamentózní léčbu a 94 % mužů nemá žádné klinicky významné problémy se stolicí.

Více informací
www.ptc.cz
protonymuzum.cz
e-mail: pacient@ptc.cz
tel.: 222 999 000

Pacienti byli také v pravidelných intervalech podrobeni dotazníkovému šetření kvality života EPIC (Expanded Prostate Cancer Index Composit). To prokázalo, že spokojenost s kvalitou života po protonové léčbě se nemění, minimum pacientů popsalo krátkodobý problém v sexuální oblasti.

Důvody pro protonovou radioterapii:

  • Protonová radioterapie je vysoce účinnou metodou. Pravděpodobnost vyléčení měřená v 5-letém přežití bez PSA relapsu je dle posledních publikovaných dat pro nízce a středně rizikové karcinomy prostaty vyšší než 95%. Takovýchto výsledků obvykle není dosahováno při použití fotonových technik ani operačních zákroků.
  • Protonová radioterapie má minimální toxicitu. Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech nemocných závažnou toxicitu léčby u méně než 1% nemocných. Ve srovnání s publikovanými daty pro fotonovou radioterapii a operačními zákroky je tato toxicita minimální a významně nižší než pro ostatní metody.
  • Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová léčba ke vzniku močové inkontinence a šetří plátcům náklady vynakládané na řešení tohoto problému.
  • Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová radioterapie ke vzniku impotence a významně tak zlepšuje kvalitu života nemocných.
  • Protonová léčba ve srovnání s brachyterapií má významně nižší riziko vzniku stenos močové trubice a vzniku impotence.
  • Protonová radioterapie je plně ambulantní léčba, ve většině případů bez nutnosti pracovní neschopnosti. Pro nízce a středně rizikový karcinom prostaty je možné použít stereotaktické ozáření s celkovým trváním 10 dnů.

Tyto závěry potvrdil i nedávný celosvětový kongres o protonové terapii. Protonová léčba je jednoznačně standardní léčebnou modalitou, která dosahuje nejlepších výsledků v léčbě pacientů, s minimem rizik a za nákladů srovnatelných s ostatními metodami. Pro pacienty i zdravotní pojišťovny to znamená, že mají na výběr metodu, která šetří náklady na léčbu za současného významného zdravotního benefitu pro pacienta.