Proč je čipování psů nově povinné?

Psi s průkazem původu (PP) a psi cestující z nebo do zahraničí očkování mít musí, stejně tak i čipování je u nich povinné již nyní. Více méně se tedy povinné plošné čipování všech psů stalo pouze otázkou času. Přijatá novela veterinárního zákona má mj. za cíl zpřísnit podmínky pro chov psů a tak omezit výskyt množíren psů. Právě díky povinnému čipování psů veterinární správa rychleji zjistí, zda pes nepochází z množírny.

Může se odkládání vymstít?

Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude od 1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace označen identifikačním čipem. Orgánem, který bude pověřen kontrolami povinného čipování psů, bude Státní veterinární správa (SVS). Kontroly budou prováděné jak náhodně (na základě obdrženého podnětu), tak plánovaně. Plánované kontroly se zaměří na chovatele, kteří tuto činnost provádějí na základě živnostenského oprávnění. Jestliže chovatel neprokáže, že má jeho pes platné očkování a mikročip, může mu být stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun, podle druhu a rozsahu provinění. Dvě třetiny provedených kontrol bývají obvykle provedeny na základě obdrženého podnětu.

V Česku je okolo 2 milionů psů. Vzhledem k tomu, že jsme národem pejskařů, není tento počet psů překvapivý. Část z těchto psů je již čipována. Čtečky by měly být schopné načíst všechny druhy čipů od různých dodavatelů po celé Evropě. Ovšem v případě, že byste si svého psa pořídili například v USA, je třeba pořídit mu i evropský mikročip. Se čtením amerického mikročipu by měla nejspíš většina čteček v Evropě problémy.

Kdo může psa očipovat?

Označení psů mikročipem provádí všichni soukromí veterinární lékaři, kteří mají oprávnění vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost a jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR: www.vetkom.cz/seznam-veterinaru

Kdy je třeba čipovat štěňata?

Pro majitele štěňat platí, že by měli své mazlíčky nechat očipovat (označit mikročipem) nejpozději v půl roce věku, kdy se provádí u štěňat první povinné očkování proti vzteklině. Ve většině států je ale požadováno, aby bylo štěně očipováno již předtím, než jde od chovatele k novému majiteli. U nás je podle dosud platných předpisů povoleno tetování psů nejdříve ve stáří 6 týdnů a čipování od 4 týdnů věku. Celý vrh je vždy čipován, nebo tetován zároveň a po sobě následujícími čísly.

Existují výjimky?

Mikročip nemusí mít pouze psi, kteří byli ještě před 3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich tetování je dosud čitelné.

Kolik stojí čip a jeho aplikace?

Čip je natolik malý a jeho aplikace tak šetrná, že psa nijak zdravotně neohrožuje. Proto se tohoto kroku majitelé domácích mazlíčků a chovných zvířat nemusejí nikterak obávat. Běžně používané mikročipy jsou 1 cm dlouhé a 1 mm široké. Aplikace mikročipu využívaná při označování zvířat se nazývá Radiofrekvenční identifikace (RFID). Mikročip je naprogramován číselným kódem, jenž je neopakovatelný a jedinečný. Ke každému čipu patří jednorázový aplikátor.

Čip je považován jen za pasivní nosič informací. Není pro zvíře ani pro jeho okolí nebezpečný, neobsahuje žádný zdroj energie. Neobsahuje ani jméno majitele nebo jeho telefonní číslo nebo e-mail. Mikročip není možné vyhledat přes satelit. Povrch čipu je upraven tak, aby psovi nezpůsobil problémy. Tělo psa na něj nereaguje jako na cizí těleso.

Cenové rozpětí se u mikročipů pohybuje mezi 150 až 450 korunami. Dražší mikročipy obsahují antimigrační čepičku, ta zabrání putování čipu v těle psa. Čip aplikuje do těla zvířete veterinární lékař, a to na levou stranu krku zvířete. Částky za aplikaci čipu a jeho zápis do očkovacího průkazu si stanovují veterinární lékaři individuálně. Obvykle se pohybují v rozpětí 300 až 500 Kč.

Registrů čipovaných psů je více. Který vybrat?

Mnoho lidí má psa čipovaného, ale není registrovaný. Jestliže je váš pes čipovaný a vy jste jej dosud nezaregistrovali v žádném z registrů čipovaných psů, jako byste peníze vyhodili z okna. Pokud se váš pes ztratí, bude bez zaregistrovaného čipu velmi obtížné navrátit jej původnímu majiteli, tedy vám. Bohužel zatím neexistuje jeden centrální registr čipovaných psů, a tak je většina psů zaregistrována na některém z následujících registrů:

  • Národní registr majitelů zvířat - www.narodniregistr.cz- registrace pro mikročipy DataMars s národním kódem a mikročipy LifeChip jsou zdarma, za registraci ostatních typů mikročipů se platí 170 Kč. Registraci je možné provést online. Člen celosvětové sítě PETMAXX.com.
  • Mezinárodní centrální registr zvířat - www.iftaregistr.cz - v Mezinárodním centrálním registru IFTA je možné provést registraci psa zdarma a online.
  • Centrální evidence zvířat a věcí ČR - www.identifikace.cz - za registrační poplatek, který pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů, zaplatíte 240 Kč. Platí pro první rok, v dalších následujících letech po registraci se již žádný další poplatek neplatí. Registrace je možná online. Účinné vyhledávání pouze na území ČR. Není členem žádné evropské ani mezinárodní sítě.
  • Elektronická evidence zvířat - www.registrmikrocipu.cz - registraci je možné provést online. Pro uživatele, pro prodejce čipů a pro veterinární lékaře je registrace zdarma. Kromě základních údaji o zvířeti je možné přidat fotografii zvířete a vygenerovat si registrační ID kartu s údaji o zvířeti a jeho majitel.
  • Český registr zvířat - www.czpetnet.cz - registrace a elektronická identifikace zájmových zvířat v rámci asociace EUROPETNET. Umožňuje vystopovat majitele ztraceného zvířete kdekoli v Evropě. Jednorázový registrační poplatek činí 160 Kč. Formulář k registraci lze stáhnout na stránkách czpetnet.cz.
  • Registr zvířat BackHome - www.backhome.cz - registrace mikročipů Backhome zdarma. Registrace pro ostatní mikročipy 200 Kč. Registrace je možná online. Člen celosvětové sítě PETMAXX.com.
  • Registr zvířat, čipů, známek a tetování - www.cipy-znamky.cz - cena registrace online od 40 Kč. Zde je možné zaregistrovat zvíře mimo jiné také pouze na základě známky vydané obcí.

Kromě Českého registru zájmových zvířat a majitelů, kde je potřeba provést registraci psa výhradně písemně prostřednictvím pošty, je možné u ostatních registrů psa zaregistrovat on-line. SVS sice nezavádí zároveň s povinným očkováním a čipováním i povinnost evidovat psa u některého z výše uvedených registrů, ale každý pes musí mít ve svém pet pasu nebo očkovacím průkazu toto očkování povinně zapsáno. Zápis provádí veterinární lékař. Svůj vlastní registr psů mohou mít i jednotlivé obce. Proto se nejprve informujte v místě svého bydliště, zda má příslušný městský nebo obecní úřad vlastní registr psů, či nikoli.

Databáze ztracených a nalezených psů

Databáze ztracených a nalezených psů

Aplikace umožňuje chovatelům a naopak nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím by měla usnadnit návrat psů k majitelům. Databáze prozatím částečně nahrazuje některé funkce centrálního registru psů, který má vzniknout od roku 2022. Psi se na této stránce zobrazují po dobu 10 dní od nahlášení. Aplikace je k dispozici zdarma na adrese www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/

Novela veterinárního zákona - netýká se i vás?

Jedna z nejrozsáhlejších novel veterinárního zákona v jeho historii nabyla účinnost 1. 11. 2017. Konkrétně se jedná o ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Výjimku představuje následující ustanovení:

 9.  V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

 9.  V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.